Доходите или разходите се увеличават при ръст на МРЗ?

Дата:

Категория:

26 май 2015 г.

Доходите или разходите се увеличават при ръст на минималната работна заплата (МРЗ)?

Това се оказва въпрос с повишена трудност за преобладаващата част от хората, като в масовия случай отговорът клони в полза на доходите.

„Да, ама, не!“, както би казал Петко Бочаров.

С увеличението на МРЗ не се увеличават доходите ни, а разходите ни, т.е. не ставаме по-богати, а по-бедни.

Вече чувам навдигащата се срещу това мое твърдение вълна от гневни реакции. Да, звучи някак нелогично хем да се вдига „заплата“, хем това да не увеличава доходите ни. Нелогично щеше да бъде, ако МРЗ беше „заплата“, но тя всъщност не е никаква „заплата“ – нищо, че така са я кръстили.

МРЗ е просто една базова величина за изчисляване на различни други плащания, заложени в повече от 80 нормативни документа. Статистиката показва, че в 43% от случаите МРЗ е база за определяне на възнаграждения (основно на управителни органи и за бюджетни организации), а в 20% – за определяне на размера на глоби, такси и цени на административни услуги.

Добрата новина е, че голяма част от „вързаните“ за МРЗ плащания бяха „развързани“ от нея през годините и вече не зависят от ръста й. Такъв е примерът с таксата за посещение при личен лекар, която беше равна на 1% от МРЗ, а сега е фиксирана на 2.90 лв. Ако беше продължила да е функция от размера на МРЗ, сега трябваше да е 3.60 лв., а от 1 юли да стане 3.80 лв. Друг пример – субсидиите на партиите. Те също се равняваха на 0.05% от МРЗ за всеки получен на изборите глас, но преди няколко години ги откачиха от тази зависимост и сега се определят като твърда сума. Примерите са много и няма смисъл да ги изброяваме.

Към днешна дата, реално от МРЗ зависят основно плащанията за субсидирана заетост и възнагражденията на чиновниците, а чрез тях косвено – заплатите на депутати и други висши длъжности. Последните се определят спрямо средната работна заплата в обществения сектор, но пък тя расте с ръста на МРЗ.

Основен извод от всичко казано дотук е, че най-заинтересовани от увеличение на МРЗ са чиновниците.

В този ред на мисли, неразбираемо е защо хората не осъзнават, че воплите за непрекъснато повишение на МРЗ са не просто излишни, а направо вредни.

***

Ето малко допълнителна информация за това как се определят възнагражденията на управляващия ни елит и защо той толкова държи непрекъснато да увеличава МРЗ, уж грижейки се за благосъстоянието на хората. От примерите се вижда за чие благосъстояние всъщност се грижи въпросният елит, при това с данъците на същите тези хора: 

 • Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор
 • Председателят на Народното събрание получава месечно възнаграждение с 55 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение на народните представители
 • заместник-председателите на Народното събрание – с 45 на сто,
 • председателите на парламентарните комисии и председателите на парламентарните групи – с 35 на сто,
 • заместник-председателите на комисии – с 25 на сто,
 • членовете на постоянна комисия – с 15 на сто, и
 • секретарите на Народното събрание – с 10 на сто.
 • Заплата на Президента на РБ = две месечни възнаграждения на народните представители.
 • Заплата на Председателя на Конституционния съд = средномесечното възнаграждение на Президента и на председателя на Народното събрание [ (Президент + Председател на НС) : 2 = Председател на КС ]
 • Главен прокурор, Председател на ВАС и Председател на ВКС = 90% от заплатата на Председателя на КС
 • Заплата на Министър-председателя = заплата на Председателя на НС
 • Заплата на Вицепремиер = заплата на Зам.-председател на НС
 • Заплата на министър = заплата на председател на парламентарна комисия и парламентарна група

***

Още примери за нормативни документи, в които МРЗ е включена като база за определяне на други плащания:

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ДВ, БР. 6 ОТ 2009 Г.)

Чл. 50, ал. 2, т. 1: ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

 

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Чл. 133. (1) За извършено дисциплинарно нарушение на адвоката, както и на адвоката от Европейския съюз се налагат следните наказания:

2. глоба от една до осем минимални работни заплати;

 

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

Чл. 15. (1) Председателят и заместник-председателят осъществяват своята дейност по трудово правоотношение и не могат да заемат друга длъжност по трудово или по служебно правоотношение.

(2) Възнагражденията на председателя и на заместник-председателя се определят, както следва:

 1. на председателя – три средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт;
 2. на заместник-председателя – 90 на сто от възнаграждението на председателя по т. 1.

 

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 285б. (5) Цивилните служители могат да приемат подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, еднократно през календарната година

 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

§ 65. (1) Лицата, обитаващи държавни ведомствени жилища и ателиета, настанени по установения ред до 1 юни 1996 г., които са пенсионери, преживели съпрузи или пострадали от трудова злополука, довела до трайна нетрудоспособност, имат право да ги ползват пожизнено, ако:

4. общият годишен доход за последните две години на наемателя и на членовете на семейството му не надвишава 24 минимални работни заплати за страната.

 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 40. (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

3. за лицата, работещи без трудово правоотношение:

а) ако не се осигуряват по реда на т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;

 

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Чл. 56. (2) Лишените от свобода могат да разполагат с парични суми до размера на една минимална работна заплата, установена за страната.

Чл. 256. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право на парични суми до размера на една минимална работна заплата, установена за страната.

 

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Чл. 180. (3) Най-ниската заплата за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, не може да бъде по-малка от минималната работна заплата, установена за страната.

§ 1. По смисъла на този закон:

29. „Значителна имуществена вреда“ е тази, чиято левова равностойност е в размер на 14 или повече минимални работни заплати към момента на извършване на деянието.

 

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Чл. 19. Членовете на управителния съвет получават възнаграждение за участие в заседание, равно на минималната месечна работна заплата за страната, освен ако в закон е предвидено друго.

 

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

Чл. 10. (1) Избираемите членове на управителния съвет получават възнаграждение за участие в заседание, равно наминималната месечна работна заплата за страната.

 

ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Чл. 29. (2) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:

1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

2. декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата;

 

ИЗБОРЕН КОДЕКС

Чл. 24. (3) Възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия е в размер, равен на основната месечна работна заплата за длъжността „министър“, възнаграждението на заместник-председателите и секретаря е в размер 90 на сто, а на членовете – 85 на сто, от възнаграждението на председателя на Централната избирателна комисия.

Чл. 154. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, то представя декларация по образец за произход на дарените средства.

Чл. 159 (2) Средствата на кандидата и/или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчетите по ал. 1. Към отчетите се прилага декларация за произход на средствата, в случаите когато те са в размер над една минимална работна заплата.

 

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

Чл. 94. (1) Гражданите заплащат месечна такса по чл. 93 в размер 0,6 на сто от минималната работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, за всеки регистриран електромер.

(2) Юридическите и физическите лица, осъществяващи търговска дейност, както и държавните и общинските организации заплащат месечна такса в размер 2,5 на сто от минималната работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, за всеки регистриран електромер.

 

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава фонд „Ремонт и обновяване“.

(2) Средствата във фонда се набират от:

1. ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

 

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 24. (2) За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7 (4) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на 2,5 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

(5) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 30 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по ал. 4.

 

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г.)

Чл. 188а (5) Военнослужещите могат да приемат подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, еднократно през календарната година.“

Чл. 285б (5) Цивилните служители могат да приемат подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, еднократно през календарната година.“

 

ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

Чл. 12а. (1) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.

(2) Основното месечно възнаграждение на заместник-председателя е 90 на сто от възнаграждението на председателя.

(3) Другите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 85 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.

(4) Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

 

ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

Чл. 22д. (1) Председателят и членовете на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

(2) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

(3) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 20 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по ал. 2.

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 14.02.2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл.136 (2) Месечното възнаграждение на ликвидатора не може да е по-малко от една минимална за страната работна заплата

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 7. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:

1.за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ…

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 18 МАРТ 2013 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл. 24. (1) Преференциалната цена на електрическата енергия от възобновяеми източници се определя за целия срок на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2 ЗЕВИ, като след изтичането на този срок преференции за цените не се предоставят.

(2) Комисията ежегодно до 30 юни актуализира преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от биомаса, с коефициент, който отразява изменението на стойността на ценообразуващите елементи по чл. 21, ал. 1, т. 6 – 8.

(3) Коефициентът, отразяващ изменението на стойността на ценообразуващите елементи по чл. 21, ал. 1, т. 6 – 8, се определя като произведение от:

 1. изменението на разходите за суровина за производство на електрическа енергия от биомаса, на разходите за горива за транспорта, необходими за доставка на суровината за производство на електрическа енергия, и на разходите за труд и работна заплата, необходими за добиването и обработката на суровината и за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, изразено в проценти, и
 2. дела на съответния ценообразуващ елемент от общите разходи, изразен в проценти.

(4) Процентът на изменение на разходите за суровините за производство на електрическа енергия от биомаса се определя от комисията, като се вземат предвид определените и обявени от министъра на земеделието и храните годишни индекси за изменение на цените на тези суровини.

(5) Процентът на изменение на разходите за горива за транспорта се определя въз основа на средната пазарна цена на съответния ценообразуващ елемент за предходната отчетна година.

(6) Процентът на изменение на разходите за труд и работна заплата се определя въз основа на данните от Националния статистически институт за изменението на средната работна заплата за предходната календарна година.

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 4 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ЦЕНИ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 14. (1) В случаите, когато работата на архитекта-проектант, свързана с устройственото планиране и инвестиционното проектиране, не може да бъде остойностена, съгласно методиките, съдържащи се в приложения № 1 и 2, заплащането се извършва съобразно вложено време.

(2) Часовата разценка се определя и публикува периодично от управителния съвет на КАБ при съобразяване размера на средната работна заплата за страната за съответния период от време. Тази часова разценка се отнася за продължителност на работа от 8 часа на денонощие в населеното място, където е регистрацията на архитекта-проектант.

(3) Извън случаите по ал. 2, изречение второ часовата разценка се коригира, както следва:

 1. за работа извън населеното място, където е регистрацията на архитекта – се увеличава с 50 %;
 2. при продължителност на работата повече от 8 часа на денонощие – за всеки следващ час се удвоява;
 3. (нова – ДВ, бр. 77 от 2006 г.) за работа в неработен ден часовата ставка се удвоява.

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА РАБОТАТА НА БЮРАТА ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Тарифа за заплащане на услугите, извършвани чрез бюрата за социална дейност

1.Часовите ставки за заплащане на извършените услуги се формират на база на утвърдената минимална работна заплатав страната.

 

НАРЕДБА № 33 ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СИНДИКА В БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Чл. 2. (1) Размерът на месечното възнаграждение на назначените за синдик лица се определя с решение на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (Фонда), както следва:

1. за периода от назначаването на синдика до изтичането на шест месеца след тази дата като фиксирана сума не по-малка от 10 минимални работни заплати за страната и не по-голяма от 30 минимални работни заплати за страната;

 

НАРЕДБА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Чл. 9. (1) За бюджетните организации и дейности договарянето на работната заплата се извършва на: 1. национално равнище – по т. 6 на чл. 7; 2. отраслово (браншово) равнище – по точки 1, 2, 5, 8 и 9 на чл. 7; 3. равнище организация – по останалите точки на чл. 7.

(2) За предприятията и организациите извън посочените в ал. 1 при договаряне на работната заплата за диференциране на началната месечна работна заплата в зависимост от степента на образование, което се изисква за работното място (длъжността), се прилагат следните препоръчителни коефициенти към минималната месечна работна заплата за страната:

1. за средно образование – 1,10;

2. за средно специално образование – 1,15;

3. за полувисше образование – 1,25;

4. за висше образование – 1,35.

 

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 5. За лицата, работещи без трудово правоотношение, които не са осигурени на друго основание по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, през съответния месец се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, ако месечният размер на възнаграждението е равен или по-голям от една минимална работна заплатаза страната, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Чл. 62. (3) Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение, определено при една бална единица в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец на отчетното тримесечие.

(6) Членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества, получават месечно възнаграждение в размер на 70 % от възнаграждението по ал. 1 – 3 на членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества. Контрольорите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение в размер на 50% от възнаграждението по ал. 1 – 3 на управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност, като размерът му не може да бъде по-малък от една минимална работна заплата и по-голям от 2,5 минимални работни заплати за страната.

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЯК КОНТРОЛ ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 3. (6) При извършване на проверките Държавна агенция „Национална сигурност“ може да привлича експерти. На привлечените експерти може да се заплаща възнаграждение до една минимална работна заплата при условия и по ред, определени от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от настоящата наредба имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

5. да имат брутен месечен доход на член от семейството до 1,5 минимални работни заплати за едночленните семейства, до 1,25 минимални работни заплати за двучленните семейства, а за тричленни и с по-голяма численост семейства – до 1 минимална работна заплата за член от семейството;

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

§ 3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца

 

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Чл. 33 (3) Членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети на едноличните акционерни дружества с държавно участие, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(4) Изпълнителните членове и членовете на управителните съвети, овластени да представляват дружеството, освен възнаграждението по ал. 3 получават и възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(5) Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, а контрольорите на тези дружества – при стойност на една бална единица в размер 40 на сто от минималната месечна работна заплата за страната, установена за съответния месец.

(10) Размерът на възнаграждението на членовете на съветите на директорите, надзорните и управителните съвети на едноличните акционерни дружества с държавно участие, определен по реда на ал. 3, след преизчисляването по ал. 7 не може да надхвърля петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(11) Размерът на възнаграждението на изпълнителните членове и членовете на управителните съвети, овластени да представляват дружеството, определен по реда на ал. 3 и 4, след преизчисляването по ал. 7 не може да надхвърля 12-кратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(12) Размерът на възнаграждението на управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност по ал. 5 след преизчисляването по ал. 7 не може да надхвърля 12-кратния размер на минималната работна заплата,установена за страната за съответния месец, а на контрольорите на тези дружества – 4-кратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл. 33. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и предметни награди в размер 3 минимални работни заплати за една календарна година.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 21. Средствата на предприятието се разходват за:

8. възнаграждения на членовете на управителния съвет за всяко участие в заседания в размер една минимална работна заплата за страната

 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 41. (1) На парламентарните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, съгласно Вътрешните правила за определяне и изплащане на средства за облекло на парламентарните служители.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 8. (1) Председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.

(2) Заместник-председателят на комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на комисията.

(3) Останалите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на комисията.

(4) Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. (1) Председателят на КУИППД получава основно месечно възнаграждение в размер 90% от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.

(2) Заместник-председателят на КУИППД получава основно месечно възнаграждение в размер 90% от основното месечно възнаграждение на председателя на КУИППД.

(3) Членовете на КУИППД получават основно месечно възнаграждение в размер 85% от основното месечно възнаграждение на председателя на КУИППД.

(4) Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Чл. 10. (1) Председателят и заместник-председателят осъществяват своята дейност по трудово правоотношение и не могат да заемат друга длъжност по трудово или по служебно правоотношение.

(2) Възнагражденията на председателя и на заместник-председателя се определят, както следва:

 1. на председателя – 3 средни месечни заплати на наетите лица по трудово и по служебно правоотношение в обществения сектор съобразно данни на Националния статистически институт;
 2. на заместник-председателя – 90 на сто от възнаграждението на председателя по т. 1.

 

ПРАВИЛНИК НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Чл. 15а. Членовете на изпълнителния съвет, с изключение на представителят на Министерството на образованието и науката, получават възнаграждение, равно на минималната месечна работна заплата за страната.

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

Чл. 29. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и с предметни награди в размер до 4 минимални работни заплати за една календарна година

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА

Чл. 23. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и предметни награди в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година

Категория:

Translate »