Доходите или разходите се увеличават при ръст на МРЗ?

26 май 2015 г.

Доходите или разходите се увеличават при ръст на минималната работна заплата (МРЗ)?

Това се оказва въпрос с повишена трудност за преобладаващата част от хората, като в масовия случай отговорът клони в полза на доходите.

„Да, ама, не!“, както би казал Петко Бочаров.

С увеличението на МРЗ не се увеличават доходите ни, а разходите ни, т.е. не ставаме по-богати, а по-бедни.

Вече чувам навдигащата се срещу това мое твърдение вълна от гневни реакции. Да, звучи някак нелогично хем да се вдига „заплата“, хем това да не увеличава доходите ни. Нелогично щеше да бъде, ако МРЗ беше „заплата“, но тя всъщност не е никаква „заплата“ – нищо, че така са я кръстили.

МРЗ е просто една базова величина за изчисляване на различни други плащания, заложени в повече от 80 нормативни документа. Статистиката показва, че в 43% от случаите МРЗ е база за определяне на възнаграждения (основно на управителни органи и за бюджетни организации), а в 20% – за определяне на размера на глоби, такси и цени на административни услуги.

Добрата новина е, че голяма част от „вързаните“ за МРЗ плащания бяха „развързани“ от нея през годините и вече не зависят от ръста й. Такъв е примерът с таксата за посещение при личен лекар, която беше равна на 10% от МРЗ, а сега е фиксирана на 2.90 лв. Ако беше продължила да е функция от размера на МРЗ, сега трябваше да е 3.60 лв., а от 1 юли да стане 3.80 лв. Друг пример – субсидиите на партиите. Те също се равняваха на 0.05% от МРЗ за всеки получен на изборите глас, но преди няколко години ги откачиха от тази зависимост и сега се определят като твърда сума. Примерите са много и няма смисъл да ги изброяваме.

Към днешна дата, реално от МРЗ зависят основно плащанията за субсидирана заетост и възнагражденията на чиновниците, а чрез тях косвено – заплатите на депутати и други висши длъжности. Последните се определят спрямо средната работна заплата в обществения сектор, но пък тя расте с ръста на МРЗ.

Основен извод от всичко казано дотук е, че най-заинтересовани от увеличение на МРЗ са чиновниците.

В този ред на мисли, неразбираемо е защо хората не осъзнават, че воплите за непрекъснато повишение на МРЗ са не просто излишни, а направо вредни.

***

Ето малко допълнителна информация за това как се определят възнагражденията на управляващия ни елит и защо той толкова държи непрекъснато да увеличава МРЗ, уж грижейки се за благосъстоянието на хората. От примерите се вижда за чие благосъстояние всъщност се грижи въпросният елит, при това с данъците на същите тези хора: 

 • Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор
 • Председателят на Народното събрание получава месечно възнаграждение с 55 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение на народните представители
 • заместник-председателите на Народното събрание – с 45 на сто,
 • председателите на парламентарните комисии и председателите на парламентарните групи – с 35 на сто,
 • заместник-председателите на комисии – с 25 на сто,
 • членовете на постоянна комисия – с 15 на сто, и
 • секретарите на Народното събрание – с 10 на сто.
 • Заплата на Президента на РБ = две месечни възнаграждения на народните представители.
 • Заплата на Председателя на Конституционния съд = средномесечното възнаграждение на Президента и на председателя на Народното събрание [ (Президент + Председател на НС) : 2 = Председател на КС ]
 • Главен прокурор, Председател на ВАС и Председател на ВКС = 90% от заплатата на Председателя на КС
 • Заплата на Министър-председателя = заплата на Председателя на НС
 • Заплата на Вицепремиер = заплата на Зам.-председател на НС
 • Заплата на министър = заплата на председател на парламентарна комисия и парламентарна група

***

Още примери за нормативни документи, в които МРЗ е включена като база за определяне на други плащания:

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Чл. 133. (1) За извършено дисциплинарно нарушение на адвоката, както и на адвоката от Европейския съюз се налагат следните наказания:

2. глоба от една до осем минимални работни заплати;

 

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 285б. (5) Цивилните служители могат да приемат подаръци на стойност до 50 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, еднократно през календарната година

 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

§ 65. (1) Лицата, обитаващи държавни ведомствени жилища и ателиета, настанени по установения ред до 1 юни 1996 г., които са пенсионери, преживели съпрузи или пострадали от трудова злополука, довела до трайна нетрудоспособност, имат право да ги ползват пожизнено, ако:

4. общият годишен доход за последните две години на наемателя и на членовете на семейството му не надвишава 24 минимални работни заплати за страната.

 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 40. (1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл. 29, ал. 3, се определя върху доход и се внася, както следва:

3. за лицата, работещи без трудово правоотношение:

а) ако не се осигуряват по реда на т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;

 

ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Чл. 56. (2) Лишените от свобода могат да разполагат с парични суми до размера на една минимална работна заплата, установена за страната.

Чл. 256. (1) Обвиняемите и подсъдимите имат право на парични суми до размера на една минимална работна заплата, установена за страната.

 

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Чл. 180. (3) Най-ниската заплата за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, не може да бъде по-малка от минималната работна заплата, установена за страната.

§ 1. По смисъла на този закон:

29. „Значителна имуществена вреда“ е тази, чиято левова равностойност е в размер на 14 или повече минимални работни заплати към момента на извършване на деянието.

 

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Чл. 19. Членовете на управителния съвет получават възнаграждение за участие в заседание, равно на минималната месечна работна заплата за страната, освен ако в закон е предвидено друго.

 

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

Чл. 10. (1) Избираемите членове на управителния съвет получават възнаграждение за участие в заседание, равно наминималната месечна работна заплата за страната.

 

ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Чл. 29. (2) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:

1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

2. декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата;

 

ИЗБОРЕН КОДЕКС

Чл. 169. (1) Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства.

(2) Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.

 

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

Чл. 94. (1) Гражданите заплащат месечна такса по чл. 93 в размер 0,6 на сто от минималната работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, за всеки регистриран електромер.

(2) Юридическите и физическите лица, осъществяващи търговска дейност, както и държавните и общинските организации заплащат месечна такса в размер 2,5 на сто от минималната работна заплата за страната, определена от Министерския съвет, за всеки регистриран електромер.

 

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 50. (1) Общото събрание на собствениците или на сдружението създава фонд „Ремонт и обновяване“.

(2) Средствата във фонда се набират от:

1. ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

 

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 24. (2) За получаване на разрешение за продължително пребиваване лицата следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягват до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 14.02.2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл.136 (2) Месечното възнаграждение на ликвидатора не може да е по-малко от една минимална за страната работна заплата

 

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 7. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:

1.за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ…

 

НАРЕДБА № 4 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. ЗА РАБОТАТА НА БЮРАТА ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ

Тарифа за заплащане на услугите, извършвани чрез бюрата за социална дейност

1.Часовите ставки за заплащане на извършените услуги се формират на база на утвърдената минимална работна заплатав страната.

 

НАРЕДБА № 33 ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА СИНДИКА В БАНКА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Чл. 2. (1) Размерът на месечното възнаграждение на назначените за синдик лица се определя с решение на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (Фонда), както следва:

1. за периода от назначаването на синдика до изтичането на шест месеца след тази дата като фиксирана сума не по-малка от 10 минимални работни заплати за страната и не по-голяма от 30 минимални работни заплати за страната;

 

НАРЕДБА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Чл. 9. (1) За бюджетните организации и дейности договарянето на работната заплата се извършва на: 1. национално равнище – по т. 6 на чл. 7; 2. отраслово (браншово) равнище – по точки 1, 2, 5, 8 и 9 на чл. 7; 3. равнище организация – по останалите точки на чл. 7.

(2) За предприятията и организациите извън посочените в ал. 1 при договаряне на работната заплата за диференциране на началната месечна работна заплата в зависимост от степента на образование, което се изисква за работното място (длъжността), се прилагат следните препоръчителни коефициенти към минималната месечна работна заплата за страната:

1. за средно образование – 1,10;

2. за средно специално образование – 1,15;

3. за полувисше образование – 1,25;

4. за висше образование – 1,35.

 

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 5. За лицата, работещи без трудово правоотношение, които не са осигурени на друго основание по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, през съответния месец се дължат осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, ако месечният размер на възнаграждението е равен или по-голям от една минимална работна заплатаза страната, след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЯК КОНТРОЛ ПО ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 3. (6) При извършване на проверките Държавна агенция „Национална сигурност“ може да привлича експерти. На привлечените експерти може да се заплаща възнаграждение до една минимална работна заплата при условия и по ред, определени от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от настоящата наредба имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

5. да имат брутен месечен доход на член от семейството до 1,5 минимални работни заплати за едночленните семейства, до 1,25 минимални работни заплати за двучленните семейства, а за тричленни и с по-голяма численост семейства – до 1 минимална работна заплата за член от семейството;

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

§ 3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца

 

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

Чл. 33 (3) Членовете на съветите на директорите, на надзорните и управителните съвети на едноличните акционерни дружества с държавно участие, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(4) Изпълнителните членове и членовете на управителните съвети, овластени да представляват дружеството, освен възнаграждението по ал. 3 получават и възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(5) Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, а контрольорите на тези дружества – при стойност на една бална единица в размер 40 на сто от минималната месечна работна заплата за страната, установена за съответния месец.

(10) Размерът на възнаграждението на членовете на съветите на директорите, надзорните и управителните съвети на едноличните акционерни дружества с държавно участие, определен по реда на ал. 3, след преизчисляването по ал. 7 не може да надхвърля петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(11) Размерът на възнаграждението на изпълнителните членове и членовете на управителните съвети, овластени да представляват дружеството, определен по реда на ал. 3 и 4, след преизчисляването по ал. 7 не може да надхвърля 12-кратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

(12) Размерът на възнаграждението на управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност по ал. 5 след преизчисляването по ал. 7 не може да надхвърля 12-кратния размер на минималната работна заплата,установена за страната за съответния месец, а на контрольорите на тези дружества – 4-кратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл. 33. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и предметни награди в размер 3 минимални работни заплати за една календарна година.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 21. Средствата на предприятието се разходват за:

8. възнаграждения на членовете на управителния съвет за всяко участие в заседания в размер една минимална работна заплата за страната

 

ПРАВИЛНИК НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Чл. 15а. Членовете на изпълнителния съвет, с изключение на представителят на Министерството на образованието и науката, получават възнаграждение, равно на минималната месечна работна заплата за страната.

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР

Чл. 29. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и с предметни награди в размер до 4 минимални работни заплати за една календарна година

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪРА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗНОСА

Чл. 23. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия и предметни награди в размер до 3 минимални работни заплати за една календарна година

Категория:

Все още няма отговори

Leave a Reply

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
Отворете | Затворете
АБОНАМЕНТ ЗА ПУБЛИКАЦИИ

За да получавате съобщения за нови публикации, въведете Вашия E-mail адрес и натиснете бутона "Абонирай се!", след което проверете в пощенската си кутия за писмо за потвърждение на абонамента.
Благодаря за заявения интерес!

ЛЮБИМИ СТРАНИЦИ
Translate »