Общи разпоредби

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на www.alashka.bg  (наричан по-долу за краткост „Сайта“).

Сайтът е собственост на Ани Алашка, e-mail: ani@alashka.bg.

Чрез достъпа до сайта посетителите/потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Регистрация

Посетителите/потребителите могат да разглеждат този сайт свободно, без да е необходима предварителна регистрация и предоставянето на каквито и да било лични данни.

Интелектуална собственост

При използването на Сайта, посетителите/потребителите имат достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Ани Алашка.

Посетителите/потребителите имат право да използват ресурсите, достъпни чрез на Сайта, единствено за лични, нетърговски цели.

Всеки може да възпроизвежда и цитира информация от Сайта, при условие че се упоменава източникът.

Копирането на съдържание и използването на материали от Сайта извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на Ани Алашка, е забранено.

Отговорност

Ани Алашка не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на интернет страници, ресурси или услуги, към които водят публикувани в Сайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги.

Потребителите са отговорни за законността на потребителското съдържание, което публикуват или правят достъпно чрез ползването на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

Ани Алашка си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Translate »