Категория:

Един от аргументите на защитниците на масовата ваксинация е, че при ваксините има „ОПРАВДАН РИСК“ в името на общественото благо.

Потърсих определение за „оправдан риск“. Оказа се, че няма ясна формула, но има текст в Наказателния кодекс (чл. 13а), според който оправдан е рискът, за да се постигне съществен общественополезен резултат или да се избегнат значителни вреди, АКО:
  1. не противоречи на ИЗРИЧНА ЗАБРАНА, установена с нормативен акт,
  2. отговаря на съвременните научно-технически постижения и ОПИТ,
  3. НЕ ПОСТАВЯ В ОПАСНОСТ живота и здравето на другиго и
  4. деецът е направил ВСИЧКО, зависещо от него, за предотвратяване на настъпилите вредни последици.
Да видим, съобразно тези четири „ако“, какво е положението около ковид-ваксинацията:
  1. Според Чл. 29. (2) от Конституцията на РБ „Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие“, т.е. налице е законодателна забрана за принудително участие в медицински експерименти, какъвто по същество е този с ваксините срещу ковид;
  2. Процесът по изпитване на ваксини отнема около 10 години. От прилагането на ваксините срещу ковид е минала една година, т.е. няма достатъчно натрупан ОПИТ, особено що се отнася до дългосрочните ефекти от ваксинацията.
  3. Ако едва 5% от починалите са били ваксинирани, при 5 млн. починали в света, това означава 250 000 жертви на ваксините. За България официално около 7% от починалите са били ваксинирани (макар статистиката да е силно изкривена, тъй като не отчита факта, че само 20% от населението е в групата на ваксинираните, т.е. реалният процент е доста по-висок от 7), т.е. от 17000 починали от началото на тази година досега 1200 са били ваксинирани. Това парекселанс е поставяне в опасност на живота и здравето на другиго!
  4. Няма програма за превенция и профилактика срещу ковид, няма адекватна организация на системата за здравеопазване (вкл. липсва медициски персонал), не се тестват ваксинираните, а те също са вирусоразпространители…, т.е. не е направено ВСИЧКО, а се фаворизира единствено ваксинацията като мярка за борба с пандемията.

Казано накратко, нито едно от четирите „ако“, изброени в НК, не е налице в конкретния случай, следователно не може да се говори за „оправдан риск“!


Резюме за трите ваксини, прилагани в България:

Янсен

Модерна

Файзер

Продължителността на осигурената от ваксината защита е неизвестна, тъй като тя е в процес на установяване във все още продължаващи клинични изпитвания. Продължителността на осигурената от ваксината защита е неизвестна, тъй като тя все още се установява от текущи клинични изпитвания. Продължителността на защитата, предоставяна от ваксината, не е известна, тъй като тя все още се определя в текущи клинични проучвания.
Има ограничен опит от употребата на COVID-19 Vaccine Janssen при бременни жени. Приложение на COVID-19 Vaccine Janssen при бременност трябва да се има предвид, само когато потенциалните ползи надхвърлят потенциалните рискове за майката и плода. Има ограничен опит с използването на COVID-19 Vaccine Moderna при бременни жени. Проучвания при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с бременността, ембрионалното/ феталното развитие, раждането или постнаталното развитие. Има ограничен опит от употребата на Comirnaty при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие.
Не е известно дали COVID-19 Vaccine Janssen се екскретира в кърмата[1] Не е известно дали COVID-19 Vaccine Moderna се екскретира в кърмата. Не е известно дали Comirnaty се екскретира в кърмата.
Проучванията при животни не показват преки и непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност[2] Проучвания при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност Репродуктивната токсичност и токсичността за развитието са изследвани при плъхове в комбинирано проучване на фертилитета и токсичността за развитието, при което Comirnaty е прилаган интрамускулно на женски плъхове преди чифтосване и по време на гестация.
Този лекарствен продукт е разрешен за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че за този лекарствен продукт се очакват допълнителни данни. Този лекарствен продукт е разрешен за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че за този лекарствен продукт се очакват допълнителни данни. Този лекарствен продукт е разрешен за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че за този лекарствен продукт се очакват допълнителни данни.
COVID-19 Vaccine Janssen не е оценявана за генотоксичен или канцерогенен потенциал. Не се очаква компонентите на ваксината да имат генотоксичен или канцерогенен потенциал.

Проведени са проучвания за обща токсичност при плъхове.

Проведени са in vitro и in vivo проучвания за генотоксичност с новия липиден компонент SM102 на ваксината. Резултатите предполагат, че потенциалът за генотоксичност при хора е много нисък. Не са провеждани проучвания за канцерогенност.

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно прилагане, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

Не са провеждани проучвания нито за генотоксичност, нито за канцерогенност. Не се очаква компонентите на ваксината (липиди и иРНК) да имат генотоксичен потенциал.

Ефикасността, безопасността и имуногенността на ваксината не са оценени при имунокомпрометирани лица, включително такива, получаващи имуносупресивна терапия. След ваксинация с Comirnaty са наблюдавани много редки случаи на миокардит и перикардит. Тези случаи са настъпили предимно в рамките на 14 дни след ваксинация, по-често след втората ваксина и по-често при по-млади мъже.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействията. Съпътстващото приложение на Comirnaty с други ваксини не е проучено.

[1] Но педиатри се изказват по медиите, че по този начин и бебето ще бъде защитено чрез кърмата?! Очевидно, поднасят на аудиторията строго научна, достоверна информация

[2] А проучвания при хората правени ли са и, ако да, какви са резултатите?

Категория:

Translate »