Гарван гарвану око не вади!Докато столичните общинари се чудят каква идиотия да измислят, за да ни утежнят максимално живота, защото са си навили на пръста, че ауспусите на колите са виновни за мръсния въздух в София, из медиите и социалните мрежи постоянно се появяват информации за пушещи комини, пушещи (уж)почистващи машини, пушещ градски транспорт, горящи гуми в цигански квартали и пр.

Гледам тази вечер поредния репортаж за подобно безобразие. Според репортажа на „Господари на ефира“, всички живеещи и работещи около въпросния пушещ комин на инсинератор виждат и надушват това, което той бълва, само Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София не вижда нищо нередно. Всичко си било в нормите, пък димът не бил „дим“, а бил „пара“.

Чудят се и „господарите“, и хората наоколо защо пустата РИОСВ е с толкова притъпени сетива, а отговорът е изключително прост:

[stextbox id=’warning’]Инсинераторът е собственост на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), а ПУДООС е собственост на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). От друга страна, РИОСВ е на подчинение на МОСВ, т.е. РИОСВ трябва да контролира собствеността на шефа си. Тук идва ред на поговорката „Гарван гарвану око не вади“. Нали не очаквате РИОСВ да установи, че има нещо нередно с комина на инсинератора?[/stextbox]

Големият въпрос е кой и защо е допуснал този явен КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. Връзката между контролен орган и подлежащ на контрол субект е очевидна, а това не е нищо друго, освен конфликт на интереси.

Още по-големият въпрос е докога ще се създават и поддържат търговски структури към министерства и ведомства, след като не им е работа на министерствата и ведомствата да се правят на бизнесмени, а да управляват съответните политики в областта, за която отговарят.

За информация, ПУДООС акумулира огромни по обем финансови средства (само едно от „перата“ е т. нар. „екотакса“ при регистрация на автомобилите), без изобщо да е ясно как и за какво тези средства се харчат и, най-важното – как допринасят за опазването на околната среда. Видно от репортажа на „господарите“, ПУДООС вреди, а не помага на околната среда!

Пак питам (и отговор не очаквам): Кой допуска този конфликт на интереси и защо министерствата се занимават с несвойствени дейности???


За любознателните:

Според Устройствения правилник на ПУДООС:

  • ПУДООС е „държавно предприятие по смисъла чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“, но „Предприятието не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба“.
  • Държавата не отговаря за задълженията на предприятието
  • По отношение на предприятието не се допуска принудително изпълнение на невлязло в законна сила съдебно решение
  • Срещу предприятието не може да се открива производство по несъстоятелност
  • ПУДООС се управлява от 7-членен Управителен съвет (УС), чийто председател е Министърът на околната среда и водите (!). Пак министърът на ОСВ назначава останалите членове на УС (!).
  • УС определя условията и реда за управление на средствата на предприятието; одобрява образците на документацията за кандидатстване за финансиране от предприятието; взема решения за разходването на средствата за административни цели по размер, обекти, проекти, програми, задачи и други; определя правомощията на изпълнителния директор за сключване на договори и т. н.

[stextbox id=’grey’]Чл. 24. Дейностите на предприятието се финансират с постъпленията от:
1. таксите, определени със специалните закони в областта на околната среда;
2. целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи;
3. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
4. постъпления от лихви по депозити;
5. глоби и имуществени санкции за административни нарушения по Закона за опазване на околната среда и всички специални закони в областта на околната среда, наложени от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него длъжностни лица;
6. постъпления от възстановени кредити и платените лихви по тях;
7. приходи от портфейлни инвестиции с краткосрочни държавни ценни книжа и облигации;
8. приходи от услуги и дейности, свързани с дейността на предприятието;
9. други постъпления, определени с нормативен акт.[/stextbox]

Според последния отчет на ПУДООС, предприятието е стартирало 2016 г. с наличност от 200 млн. лв., приходите през 2016 г. са в размер на 150 млн. лв., а разходите – 148 млн. лв.

Translate »