Празнодумието е запазена марка на родната администрацияЧиновниците демонстрираха забележителни висоти в нищоказването и многоотчитането на нищоправенето за ромската интеграция


Доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите (2012-2020 г.) приело днес родното правителство и отчело изключителен напредък по отношение на образованието, здравеопазването, жилищните условия и спазването на върховенството на закона от страна на братята-роми.

БравУс! Бая работа са свършили чиновниците – писали, брисали, от девет кладенеца вода носили и успехи рапортували.

Вече можем да спим спокойно – ромската интеграция върви успешно и по план.

Ето част от информацията, предоставена любезно от правителствения пресцентър:

В областта на образованието като положителен резултат е отчетено въвеждането за първи път в българското училище на стандарт за гражданското, здравното, екологично и интеркултурно образование, чрез който се определя същността и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ГЗЕИО).

Стандарт въвели чиновниците и вече няма от какво да се притесняваме – ромите ще започнат редовно да посещават училищата, ще станат по-старателни от всякога при усвояването на учебния материал и рЕзко ще повишат грамотността си. Добре че ни информираха за тази изключителна стратегическа цел и, най-вече за стратегическото постижение, та да се обнадеждим веднъж-завинаги.

В областта на здравеопазването като значим успех през 2016 г. се посочват утвърдените методи и подходи за работа на терен на междусекторни екипи на общинските администрации, регионалните здравни инспекции, медицински специалисти и институции, неправителствени организации и здравни медиатори.

И това ако не е „значим успех“, здраве му кажи! А ако вземат да ни кажат и какви са тези „утвърдени методи и подходи“, направо цена няма да имат авторите на отчетния доклад.

В областта на заетостта като успех се посочва мобилизирането на усилията на всички заинтересовани страни за активизиране на ромската общност по отношение на интеграцията на пазара на труда и възможностите за работа, предлагани от дирекциите „Бюро по труда”.

Ми че то си е изключителен успех да накараш брата ром да се регистрира в бюрото по труда, защото принципно е зает с регистрация в бюрата за социално подпомагане. Само дето от отчета не става ясно въпросното „мобилизиране на усилията“ дали все пак е довело до „активизиране на ромската общност“. Иначе… голям успех е постигнат! Голям!

В областта на жилищните условия приоритет са изграждането и осигуряването на социални жилища. В рамките на пилотната интегрирана схема за жилищно настаняване през програмния период 2007-2013 г. е натрупан опит и са извлечени поуки за изпълнение на проекти за интегриране на маргинализирани групи. На тази основа подкрепата продължава в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Демек, в периода 2007-2013 г. строихме с европари безплатни жилища за ромите и много добре ни се получиха (обществените поръчки), затова сега продължаваме да строим същите жилища със същите европари (вероятно и със същите изпълнители срещу същите комисионни), но за периода 2014-2020. На това му викат „устойчиво и интегрирано градско развитие“. А междувременно, съвсем устойчиво и напълно неинтегрирано братята роми таковат мамата на градското развитие с незаконните си постройки, с боклуците си, с неплащането на сметките си за ток и вода, с абсолютното си очакване, че всички са им длъжни, но те задължения нямат никакви. Важното е купонът им да върви.

В областта на върховенството на закона и антидискриминацията институциите и гражданските организации провеждат инициативи, свързани с повишаване на осведомеността на обществото относно проблемите на ромските общности. Ежегодно се включват в обучения и се повишава капацитетът за работа в мултикултурна среда на полицейски служители, социални работници, учители, здравни работници. Изпълняват се проекти и инициативи за интегрирането на малцинствени групи чрез включването им в спортни дейности, откриване на млади спортни таланти от техните среди и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт.

Ако още не сте разбрали, сега вече трябва да ви е станало ясно, че държавата не очаква ромите да се научат да се съобразяват с върховенството на закона. Държавата очаква обществото да бъде старателно и целенасочено осведомено, че това няма да стане, защото ромските общности си имат проблеми. Това е важно, уважаеми сънародници, да сме наясно с проблемите на ромските общности и да се примиряваме с тях, да ги приемаме, да бъдем толерантни. Иначе, изпълняват се проекти и инициативи, насочени най-вече към повишаването на спортните умения и култура на братята роми. Чрез спорт към ромски прогрес – това е новата държавна повеля. Ура! Да живей! Сега, като развият спортния си потенциал, ромите ще могат доста по-успешно да пребиват старци по селата, за да припечелят някой лев от пенсиите им. Ми че това си е чиста проба успех в областта на върховенството на закона и антидискриминацията.

Докладът посочва предизвикателства и трудности, които все още не са преодолени и се открояват в работата с уязвимите групи. Сред тях са липсата на активност и интерес към търсенето на работа, които в комбинация с ниска грамотност и квалификация, ниска мотивация и недоверие са сред основните фактори, създаващи трудности за трудова реализация и интеграция на ромите. Други проблеми са нередовното здравно осигуряване, липса общопрактикуващ лекар, ниската грамотност и ниско ниво на здравно образование, недостигът на здравни медиатори за работа в ромската общност. Препоръчва се също допълнителна работа за повишаване на осведомеността на обществото за проблемите на уязвимите групи, за да се получи необходимата обществена подкрепа и социална толерантност за проекти, насочени към подобряване на условията на живот на уязвими групи, вкл. на ромите.

Ти да видиш, ти да видиш… имало и предизвикателства. Ромите нямали интерес към търсенето на работа, били ниско грамотни и не си плащали здравните осигуровки. Ай, стига, бе! Не думай! Е, що за предизвикателства са това, като вече е отчетен напредък баш в тия три сфери – образование, здравеопазване и пазар на труда?! Стандарти са въведени, комбинирани подходи, инициативи и други все супер успешни деятелности, пък се оказва, че продължавало да има проблеми. Не е възможно да има проблеми при толкова впечатляваща стратегия за интеграция на ромите и при такива невиждани успехи по отношение на нейното изпълнение…

Тъжно…, тъжно и страшно е цялото това чиновническо отношение към т.нар. интеграция на ромите.

Празнодумието е запазена марка на родната администрация, а поредната стратегия с поредния отчет са поредното доказателство, че скоро няма да се оправим.

Трябва да си дадем сметка, че група чиновници дни наред са се потили над този уникален труд и са постигнали забележителни висоти в нищоказването и многоотчитането на нищоправенето. За това се иска талант. А този талант струва пари – нашите пари. Точно така, платили сме си да ни предложат цялото това нищоправене и нищоказване.

И така… кучетата си лаят, а керванът си върви. Казано иначе, администрацията си нищоправи и нищоказва, а ромите си ни се разхождат по главите и върху портмонетата все по-нагло и все по-безогледно, като периодично вземат че ни спретнат някой съдебен процес в Хага за дисикриминация, за да ни дисциплинират. Щото това да искат от теб да се образоваш, да си изкарваш хляба с труд, да не крадеш и да си плащаш сметките е чиста проба дискриминация!!!

Ех, уважаеми зрители, спите ли?…

Translate »