40-годишно изследване на Американското общество за борба с рака ОТХВЪРЛЯ ВРЪЗКАТА между "пасивното пушене" и рака на белия дроб

Категория:

40-годишно изследване на Американското общество за борба с рака ОТХВЪРЛЯ ВРЪЗКАТА между "пасивното пушене" и рака на белия дробПроспективно проучване сред жителите на Калифорния в периода 1960-98 г. относно смъртността, причинена от тютюневия дим в околната среда

(Резюме)

Настоящото проспективно проучване е започнато от Американското общество за борба с рака (CPS) през октомври 1959 г.

Цел на изследването е да измери връзката между тютюневия дим в околната среда (т.нар. пасивно тютюнопушене), предимно чрез наблюдение на съпружески двойки, и в дългосрочен план смъртността от болести, свързани с тютюна.

Проучването обхваща 39 години – от края на 1959 г. до 1998 г., и е проведено сред 1 078 894 възрастни от 25 държави, включени въз основа на подробен въпросник, сред които и 118 094 пълнолетни жители на Калифорния, САЩ.

Особен акцент е поставен върху изследването на рисковете за никога непушилите, които са в съпружески отношения с пушачи.

Основният резултат измерва относителните рискове за смъртните случаи от коронарна болест на сърцето, рак на белия дроб и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) при активните пушачи и при техните съпрузи-непушачи.

Резултатите показват, че рисковете за никога непушилите, но женени за пушачи, са, както следва:

1.     При мъжете:

  • 0.94 % вероятност за коронарна болест на сърцето
  • 0.75 % вероятност за рак на белия дроб
  • 1.27 % за ХОББ

2.     При жените:

  • 1.01 % вероятност за коронарна болест на сърцето
  • 0.99 % вероятност за рак на белия дроб
  • 1.13 % вероятност за ХОББ

След изключване на участници с предшестващо заболяване и при прилагане на седем допълнителни фактора, не бяха открити значителни асоциации за въздействие върху здравето на излагането на тютюнев дим в околната среда. Такива асоциации не са открити и при изследването на кратки последващи периоди от 1960 до 1965 г., от 1966 до 1972 г., от 1973 до 1985 г. и от 1986 до 1998 г.

През 1961, 1963, 1965 и 1972 г. участниците в проучването са попълвали кратки въпросници, чрез които Американското общество за борба с рака установява жизненоважни въпроси за изследваните лица, вкл. за удостоверена смърт, за която причината е известна.

Заключителните резултати не подкрепят причинно-следствената връзка между тютюневия дим в околната среда (пасивното пушене) и смъртността от заболявания, за които се смята, че са причинени от тютюнопушене. Връзката между излагането на тютюнев дим в околната среда и исхемичната болест на сърцето и рака на белия дроб е значително по-слаба, отколкото обикновено се смята.

Като се имат предвид ограниченията на основните данни в това и други проучвания на тютюнев дим в околната среда и малкия размер на риска, изглежда преждевременно да се заключи, че средата с тютюнев дим причинява смърт от коронарна болест на сърцето и рак на белия дроб.

Излагането на тютюнев дим в околната среда по принцип се смята за увеличаващо риска от коронарна болест на сърцето и рак на белия дроб сред никога непушилите с около 25%. Този повишен риск, обаче, се основава главно на мета-анализи със спорна достоверност на резултатите, поради методологични проблеми.

 

Категория:

Translate »