Боклучава наука

Категория:

[превод от английски език]

ПАСИВНОТО ПУШЕНЕ

От гледна точка на научната достоверност е очевидно, че приписваните на тютюневия дим рискове за околната среда от активистки организации и от органите на общественото здравеопазване в световен мащаб, представляват в огромната си част преднамерени „научни“ разработки с невярно съдържание.

Официализираните епидемиологични проучвания не са подкрепени с данни за измервания. Проучванията претендират да бъдат научни и да представят количествени заключения, но от статистическа гледна точка би следвало те да са получени на база първични данни от измервания. Също така, проучванията трябва да гарантират автентичната самоличност на тези данни и тяхната релевантност със заключенията.

Изследванията трябва да гарантират, че заключенията не са повлияни от допълнителни фактори и пристрастни тълкувания. Необходимо е те да дават постоянни резултати, когато се провеждат от различни изследователи.

Въпреки че има съгласие, че пушенето, като повечето удоволствия, е рисково, успехът на кампанията за забрана на тютюнопушенето  се нуждае от подкрепа на твърдението, че то представлява риск за непушачите. Тези твърдения бяха необходими, за да заобиколят правото на пушачите да пушат, в опит да се докаже, че те не вредят само на себе си, но и на околните.

Под флага, че целта оправдава средствата, фактически неустановени и непотвърдени от науката факти бяха използвани, за да оправдаят драконовските разпоредби и да се криминализират и маргинализират законни граждански права, да се настроят хората един срещу друг и да се създаде враждебност срещу пушачите.

Тези политики се оправдават официално с научни констатации и заключения, сред които например е американски доклад от 27.06.2006 г. на Surgeon General (SGR). Докладът не се базира на епидемиологично проучване, а на подбор от подобни изследвания, публикувани в различни литературни източници. Въпреки липсата на епидемиологични изследвания, при представянето на доклада американски хирург твърди, че „не е безрисково нивото на излагане на вторичния дим“ и че „пасивното пушене дори и за кратък период от време може да увреди клетките и да предизвика рак“, както и че „деца, изложени на тютюнев дим, развиват сърдечно-съдови заболявания и рак“.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗМАМА

Настоящият анализ се фокусира върху предполагаемия риск за рак на белия дроб, въпреки че аргументите са пряко приложими и по отношение на предполагаемите рискове от други заболявания. SGR-2006 описва рисковете от пасивно тютюнопушене с точност от два знака след десетичната запетая, като например, RR = 1,21 за рак на белия дроб. Такива точни оценки би следвало да отговарят на изискването, че основните използвани данни са наистина такива, каквито се твърди, че са измерени, т.е. че измерванията са точни и може да се провери статистическата грешка, както и че резултатите не се базират на фалшиви експериментални наблюдения и интерпретации, както и че проучванията са повтарящи се последователно във времето, така че да дават съпоставими резултати.

При оценките на риска е необходимо да се намерят групи непушачи, които са изложени на различни нива на задименост. Реалните дози на вдишан дим, обаче, не може да бъдат точно измерени, тъй като варират непрекъснато според мястото и моментът – във всеки един момент, ден за ден, година за година. Промените са бързи и хаотични, което прави невъзможно действително проучване. Въпреки че признава проблема, SGR избягва коментар по въпроса, но мълчаливо признава, че в действителност ключовите измервания на биологично ефективните дози са невъзможни. Това признание само по себе си е достатъчно, за да дисквалифицира всякакви претенции за научна представителност на изследването за рисковете.

С безразличие към този проблем, SGR настоява, че излагането на дим е определящ фактор за риска, въпреки че докладът описва подробно многото непреодолими пречки за своята оценка. Докладът открито признава, че изследванията, насочени към утвърждаване на изводите за вредите от излагане на дим, се базират на „ниска надеждност на отговорите относно количествените аспекти на излагането на дим“.

Важно е да се отбележи, че освен излагането на дим SGR докладва за още две дузини рискови за рак на белия дроб фактори, различни от тютюнопушенето. В този смисъл, проучванията за оценка на риска трябва да определят дали ракът на белия дроб не се причинява именно от тези други рискове, а не непременно от тютюнопушенето.

НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Ракът на белия дроб се развива бавно и обикновено се проявява в напреднала възраст след комулативно въздействие на множество фактори през целия живот. Това означава, че дори ако рискът от излагането на дим може да се измери, то това измерване трябва да е съвкупност от епизодите на излагане през целия живот на отделните непушачи. Както вече беше отбелязано, обаче, безбройните промени в моментите на излагане биха били невъзможни за проследяване и, следователно – комулативните оценки на индивидуалното излагане са невъзможни.

Трудно един 60-70 годишен непушач може да си спомни колко цигари са били изпушени в негово присъствие през целия му живот от ранно детство, колко наситен е бил димът, колко са били големи стаите, имало ли е отворени прозорци и ред други детайли, които са част от факторите за изследване на средата и ефектите от дима. Получените отговори в рамките на няколко минути, обикновено по телефона или чрез трети лица (роднини на починали непушачи) са крайно ненадеждни, а именно на тях се базират проучванията, като има претенции за прецизно изчислени дози на излагане на дим през целия живот.

Като пример за тези скалъпени абсурди към настоящия материал в Приложение А може да се види въпросник, използван от Международната агенция за изследване на рака – агенция на Световната здравна организация. Въз основа на отговорите на този въпросник, агенцията проведе серия от проучвания, предствени като „най-доброто епидемиологично проучване относно риска от пасивното тютюнопушене“.

В действителност, добре известно е колко трудно човек може да помни какво е ял миналата седмица, да не говорим за преди 40 години или по време на детството. Психолозите също така говорят за „адаптивна памет“, която се подчинява на определени водещи подбуди. Така че е прозрачна невъзможността да се обобщава на база няколко моментни и неясни измервания под формата на допитвания, както е и абсурдно очакването за точност на резултатите относно излагането на дим през 40-50 години от живота. Истината е, че няма надеждна база за определяне на излагането на въздействие от дим, поради което фактическо проучване на ефектите от излагането не са провеждани. Ето защо, епидемиологичните проучвания и статистическите оценки на риска, основани на неправилни данни, безспорно са илюзорни.

ФАТАЛНИ ПРОПУСКИ

Повече от две дузини рискови фактори за рак на белия дроб са представени в професионалната литература, а за коронарните болести литературата отчита почти 250 рискови фактори, различни от тютюневия дим.

Дори да предположим, че излагането на дим е рисков фактор, не може да се приеме за обективно твърдението на SGR, че 20 на сто рака на белите дробове се дължи на цигарения дим. Очевидно е, че проучването не отчита вероятната намеса на цялата поредица от рискове за рак на белия дроб. Очевидно е, че предразсъдъците и предубежденията неизбежно присъстват в един такъв извод.

ПРОТИВОРЕЧИВИ РЕЗУЛТАТИ

Различните проучвания дават контрастиращи резултати. От 75 публикувани изследвания за вредата от пасивното тютюнопушене, като рисков фактор за рак на белия дроб, около 70% не докладват статистически значими ефекти за риска, 17% твърдят за по-висок риск, а 13% говорят за намаляване на риска.

АБСУРДНА МЕТОДОЛОГИЯ

По-голямата част от проучванията на пасивното пушене са на база фокус групи от непушачи с рак на белия дроб, изложени на дим от скоро, в сравнение с групи на непушачи без рак на белия дроб, също изложени на дим.

Като общ пример, някои изследвания са „открили“, че непушачите без рак на белия дроб не помнят да са били излагани на дим. Тази група изследователите стандартизират с индекс 100, докато непушачите с рак на белите дробове, които помнят, че са излагани на дим, биват стандартизирани с индекс 120. Така, SGR приема нелепото предположение, че 20% повече е рискът от заболяване сред хората, изложени на дим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нито едно проучване не може да гарантира липсата на пристрастия сред изследваните хора с рак на белия дроб, както и не може да гарантира, че някои от тези непушачи са били в действителност такива през целия си живот, т.е. че не са пушили в някой момент от живота си. Нито едно изследване не може да изключи възможността, че наблюдаваните с рак на белите дробове да са били подложени на многото други рискови фактори и доколко тези фактори се отчитат при изводите от изследванията.

С други думи, първичните данни, статистическите анализи и претенциите за епидемиологични проучвания на риска от пасивното пушене за рак на белите дробове са илюзорни, на фона на многото останали рискове. Очевидно е, че се злоупотребява и тези проучвания са продукт на наивна некомпетентност.

През пролетта на 2006 г. оксфордският епидемиолог сър Ричард Пето – водещ специалист на кампанията срещу пасивното пушене, е призован да свидетелства пред Камарата на лордовете във Великобритания във връзка с политиката на правителството по управление на риска, вкл. относно твърденията за рисковете от пасивното пушене. Помолен за количествена оценка на опасностите от пасивното пушене, сблъсквайки се със собствената си репутация, сър Ричард отговорил: „Аз съжалявам, знам какво бихте искали да отговоря, но проблемът е, че тези рискове са малки и трудно измерими директно… Искате цифри и мога да Ви дам цифри…, но какво да се направи с тях? Тези опасаности не могат да се измерват директно“. Той отказва количествена оценка на рисковете, което е ясно доказателство, че количественото определяне е невъзможно, а докладът на SGR е ненадежден.

Анахронизмът на тютюневата култура и икономика може да изчезне в периода на грижовна цивилизация, но това не трябва да се случва под тиранията на измамата, лъжливо преоблечена като научен факт. Измамата е двойно по-голяма, при положение, че SGR работи против закона на САЩ, изискващ „осигуряване и постигане на максимално качество, обективност, полезност и цялостност на информацията, вкл. статистическата информация, разпространявана от държавна агенция“.

Нарушаването на целостта на научните изследвания е осъдително. Това става много по-осъдително, когато престъплението е извършено от публичните власти, за каквите и да е цели и по каквито и да е причини, когато науката и истината са нарушени и е нарушено непоправимо доверието на демократичното правителство.

*****

БРЮКСЕЛСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАУЧНА ПОЧТЕНОСТ

В глобалния кръстоносен поход срещу алкохола, тютюна и „нездравословните“ храни, политиците пристъпват на база предполагаеми научуни доказателства, които не отговарят адекватно на минималните научни стандарти.

Настоящата декларация напомня за тези стандарти и призовава политиците да не злоупотребяват със съмнителни изявления на избрани и понякога доста пристрастни „експерти“, целящи да лишат хората от свободния им начин на живот.

Едно общество на сухия режим не може да бъде свободно общество!

 • Като има предвид, че наличието на обективни доказателства е от ключово значение за успеха на науката и научните методи;
 • Като има предвид, че първостепенна функция на науката е да налага нови етични стандарти за обективност на доказателствата, оценката и представянето на доказателствения материал;
 • Като има предвид, че в свободните общества политиките и разпоредбите, отнасящи се до физическите реалности, трябва да бъдат обективно валидирани в съответствие се изискванията на научния метод;
 • Като има предвид, че все по-често чрез необективни и неподкрепени с научни доказателства доклади се посяга върху общественото мнение, правителствените политики, нормативните актове, съдебните процедури, образователните програми и индивидуалния избор и поведение;
 • Като се има предвид, че тази тенденция сериозно компрометира цялостно науката и е предвестник на сериозни последици за интелектуалния напредък, материалното благополучие и, в крайна сметка – индивидуалната свобода и физическото и психическо здраве на хората на тази планета;

Ние, подписалите тази декларация, се ангажираме да защитаваме и насърчаваме обективната научна етика на публичните отчети и научните представяния, когато те засягат правителствените политики и действия, медиите и общественото мнение, съдебните процедури, образователните програми, както и други дейности от индивидуално и социално значение.

Затова ние, подписалите тази декларация, маркираме тук основните понятия, които характеризират естеството и целостта на науката и научния метод, които смятаме за верни и очевидни принципи за идентифициране на автентични, обективни и възможни за проверка и валидиране научуни становища.

Ние, подписалите тази декларация и приложенията към нея, се ангажираме да популяризиране подробен преглед на научната валидност на публичните политики и отчети, да предложим средства за защита и да съдействаме за това да се гарантира, че само научно потвърдени политики и други публични изявления се обнародват от правителствата и институциите.

 

Принципи на научната етика

 1. Науката и научният метод се основават на наблюдения и формулиране на причинно-следствени хипотези, които е възможно да бъдат обективно и честно проверени и валидирани.
 2. Науката и научният метод разчитат на езика на числата и математиката, за да постигнат необходимата количествена прецизност.
 3. Науката и научният метод не претендират да получат абсолютни истини, а най-добрите оценки, в рамките на вероятностните граници и при изрично отчитане на границите на статистическата грешка.
 4. Точността на науката и научният метод зависисят от количествените измервания, които са верни и точни, с ниска граница на статистическа грешка, достатъчна да не бъде от значение.
 5. Научните наблюдения и експерименти трябва да гарантират, че ефектите от наблюденията не са провокирани от предубедени и фалшиви външни фактори или от финансови и политически интереси.
 6. Валидни наблюдения и причинно-следствени заключения трябва да бъдат възпроизвеждани от независими изследователи.
 7. Изследванията трябва да бъдат публикувани и отворени за партньорска проверка и обществен контрол, преди резултатите от тях да станат достъпни за пресата и за политически цели.

Приложения (неразделна част от декларацията):

Приложение 1: Погрешност на мултифакторната епидемиология

Приложение 2: Токсикология и скъпата илюзия за регулиране на непознаваеми рискове

Приложение 3: Въображаемите рискове от пасивното пушене (пълният текст е изложен в началото на документа)

Приложение 4: Погрешните положения на кръстоносния поход Затлъстяване

Приложение 5: Изопачената наука за алкохола

Подписали декларацията

Подписи от декември 4, 2009: 479 (към 15 септември 2012)

 1. Gio Batta Gori, Toxicologist, Bethesda, United States
 2. Phil Button, Medical doctor, Basingstoke, United Kingdom
 3. Michael McFadden, Writer/Researcher, Philadelphia, United States
 4. Wiel Maessen, Forces Netherlands, Zaltbommel, Netherlands
 5. Christopher Snowdon BA, Writer/Researcher, Hove, United Kingdom
 6. William Gibson, Freedom2Choose (Scotland), Lockerbie, United Kingdom
 7. Michael Marlow Ph.D, Professor of Economics, Cal Poly, San Luis Obispo, San Luis Obispo, United States
 8. Abraham Peper, Physicist, University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands
 9. MSCEP Laurent St. Germaine Counceling Ed. Psych, Retired, Canutillo, United States
 10. David Goerlitz, Motivational speaker/Actor, D&G Associates, Berlin, United States
 11. Robert Molimard, Professor em. tobacco research, Paris, France
 12. Kamal Chaouachi, Medical anthropologist, tobacco researcher, Paris, France
 13. Hanan Frenk Ph.D, Psychologist, Tel Aviv University and the Academic College of Tel Aviv, Tel Aviv, Israel
 14. Christoph Lövenich M.A., Freelancer, Netzwerk Rauchen, Bonn, Germany
 15. Maryetta Ables, Writer/Researcher, FORCES International, Sutton, United States
 16. Professor Dr.-Ing. Günter Ropohl, Philosophy of Technology, Karlsruhe, Germany
 17. Professor Dr. phil. nat. Beda M. Stadler, Immunologist, Bern, Switzerland
 18. Joe Jackson, Musician/Writer, Berlin, Germany
 19. Pat Nurse, Journalist, Freelance, Lincoln, United Kingdom
 20. Henry Sturman, Physicist, Den Haag, Netherlands
 21. Jan Snel Ph.D, Psychologist, University of Amsterdam, Schoorl, Netherlands
 22. Barrie Craven, Economist, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, United Kingdom
 23. John Gray BA, Information Officer, Ewloe Green, United Kingdom
 24. Belinda Cunnison, Freedom to Choose (Scotland), Edinburgh, United Kingdom
 25. George Speller, Musician/Writer, Keighley, United Kingdom
 26. John Baker , Freedom2Choose, Middlesbrough, United Kingdom
 27. Robert Feal-Martinez, Politician, Swindon, United Kingdom
 28. Christopher Mounsey, Web Application Developer, London, United Kingdom
 29. Parmena Radut M.D., Medical doctor, Dr.Radut Consulting, Bucharest, Romania
 30. .Malcolm Connaughton, AerospaceEng (Ret), Visigoths, Ashton u lyne, United Kingdom
 31. Reiner Körver, Mannheim, Germany
 32. Judith Morris, Company Proprietor, York, United Kingdom
 33. Steve Hartwell Canadian Constructio, Retired, Tobacco Smokers of Canada, Toronto, Canada
 34. Andreas Zimmer Dipl.-Bibliothekar (, Librarian, BmB, Neustadt an der Weinstrasse, Germany
 35. Terence Sunshine, Essex, United Kingdom
 36. Elio Gaglano, Medical doctor, Flero, Italy
 37. Club & Pub Liaison Officer Phil Johnson, Information Officer, freedom2choose, Leicester, United Kingdom
 38. Steven Richards, Lecturer, Southampton solent University, Southampton, United Kingdom
 39. Joyce Patterson, Interior Designer, Northop, United Kingdom
 40. John Hughes LCCP, Deputy Chief of Perfusion {Cardiac Surgery Support, NHS, Aviemore, United Kingdom
 41. Mary Moriarty, Retired, Freedom2Choose, Edinburgh, United Kingdom
 42. John Concannon, IT specialist, Copperalley Gmbh, Steckborn, Switzerland
 43. Mandy Vincent, Huntingdon, United Kingdom
 44. Fred Quarrie, Retired, Marmora, Canada
 45. Helen Daniels, Centre Manager, Adult Training Centre, Wigan, United Kingdom
 46. phil. Margot Stöger, Official, Wien, Austria
 47. Marie Cockburn, Freedom2Choose Scotland, Troon, United Kingdom
 48. Eddie Douthwaite, Freedom To Choose (Scotland), South Queensferry, United Kingdom
 49. Kuang Lim MSc, Architect, Glasgow, United Kingdom
 50. Donna St. Felix, Xenia, United States
 51. Sheila Martin, Business Owner, Hutchinson, United States
 52. Pamela Parker, Co-founder, Opponents of Ohio Bans, Grove City, United States
 53. Virgil Kleinhelter, Retired, Lcal 830 IAMAW, Fairdale, United States
 54. Rebecca Rogers , Business Owner, Dayton, United States
 55. Rebecca Bolton, Springfield, United States
 56. Floyd Gorman, Retired, Christian, Chisholm, United States
 57. Marlene Bakken , Business Owner, Fort Atkinson, United States
 58. John Mallon Diploma in Business , IT Consultant, Free Lance, Cork, Ireland
 59. -Math. Michael Serejenkov, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hannover, Germany
 60. Jeffrey Strom, Metalworker, Fort Atkinson, United States
 61. Gregory Burrows, Engineer, Dewsbury, United Kingdom
 62. MBA Karyn Kimberling, Business Owner, Ceeq-it, Arlington, United States
 63. BA Keith Stevens Diploma in Business , IT Consultant, Riverside, United States
 64. Audrey Silk, Founder, Citizens Lobbying Against Smoker Harassment, Brooklyn, United States
 65. Iro Cyr, Company Proprietor, Boisbriand, Canada
 66. Ann Welch, Kitchener, Canada
 67. Andrew Phillips, Libertarian Party of Canada, Ottawa, Canada
 68. Yves Proulx, Public servant, Blainville, Canada
 69. Jim Blogg, Forces Illinois, Essex, United States
 70. Kevin Mulvina, Brampton, Canada
 71. Robert Moffatt, Engineer, Halifax, Canada
 72. Marie Cooper Ph.D, Biologist, Norwegian Istitute of Food, Fisheries and Aquaculture Research (Nofima), Tromso, Norway
 73. Luc Dussart Ing., Consultant en tabagisme, VALOR, NEUILLY/S, France
 74. Juris Doctorate, Attorney William Utz Juris Dr., Attorney, Steele & Utz, Washington, United States
 75. BSC (Eng) (Hons), ACGI John Savage, Retired, Bromley, United Kingdom
 76. Joop Van Dijk, Volunteer in a 2nd hand store, Actiefront.nl / DeVrijheid.org, Amersfoort, Netherlands
 77. William Brown, Business Owner, Hillsboro, United States
 78. Daniel Romano LL.B., BCL, Attorney, C.A.G.E., Montreal, Canada
 79. BSC (Eng) (Hons), ACGI Brian Bond, Company Proprietor, Sutton Coldfield, United Kingdom
 80. Robert Gehrmann, Retired, Citizens Freedom Alliance, Pittsburgh, United States
 81. Michael Davidson, Care Worker, Freedom to Choose (Scotland), Edinburgh, United Kingdom
 82. Belli Corrado, ricercatore, forcesitaly, Siracusa, Italy
 83. Vince Harden, Public servant, Winnipeg, Canada
 84. George Gay, Journalist, Reigate, United Kingdom
 85. laurea in lingue Lucio Marinelli laurea, Mezzolombardo, Italy
 86. Christine Côte, Retired, Austrian Smokers Rights Movement www.raucherbewegung.eu , Vienna , Austria
 87. Ian Dunbar MB chB, Retired, Maidstone, United Kingdom
 88. Linda Ladds, HGV Driver, Pershore, United Kingdom
 89. Anthony Williams, Care Worker, Leicester, United Kingdom
 90. Leila Harvey, Exec PA, Southampton, United Kingdom
 91. Arminda Mota, mychoice.ca, Montreal, Canada
 92. Scienze dell’educazione Mariassunta Cappelli laurea, impiegato amministrativo, Forces Italy, Bologna, Italy
 93. Jo Court, Business Owner, Freedom2Choose, Rayleigh, United Kingdom
 94. BA Charles Childe-Freeman, London, United Kingdom
 95. Slaven Kalebić, Biologist, Ljubljana, Slovenia
 96. Klaus Kjellerup, Musician/Writer, dengulenegl.dk/blog, Charlottenlund, Denmark
 97. Licencié en journalisme PAUL Fabienne, Artist, Bruxelles, Belgium
 98. BSC (Eng) (Hons), ACGI Caroline Freeman, Teacher, Leicester, United Kingdom
 99. A.Hons (OXON) Paul Wiffen M.A., Also filmmaker, Last Minute Productions, Chadwell Heath, United Kingdom
 • Phil Williams, Norwich, United Kingdom
 • Stephen Bell BA (hons), Retired, Darlington, United Kingdom
 • Samantha Phillipe, President, Citizens Freedom Alliance, Inc., Center Conway, United States
 • Jonathan Lloyd Ph.D, Economist, Tranent, United Kingdom
 • Lynn Parkin, Newcastle upon Tyne, United Kingdom
 • Richard Hurst, Sutton, United Kingdom
 • Alex Herman, Mississauga, Canada
 • , dipl. inf. Harald Matschiner, Politician, eugp, Steyr, Austria
 • Peter Jackson, Engineer, Portsmouth, United Kingdom
 • Jacques-Andre WIDMER, Journalist, Les Dissident(e)s de Genève (DDG), Geneva, Switzerland
 • Margaret Shambo, IT Consultant, Bettendorf, United States
 • John Bohrer B.S. Magna Cum Laude, Engineer, Pittsburgh, United States
 • Lynda Duguay, Allenford, Canada
 • Stefan Aitkenhead, celtexmusic, Edinburgh, United Kingdom
 • David Atherton, Salesman, Freedom2Choose, Ondon, United Kingdom
 • academic social work Manon Van der sluis academic social work, Ticap, Veghel, Netherlands
 • Jay R. Schrand BSSE, Sr. Systems Engineer, Retired, Unafilliated, Enid, United States
 • Steven Kelly, Winchester, United States
 • Kendra Schauwecker BA, Translator / Office Operations, Zurich, Switzerland
 • Brenda Orsler, Retired, Essex, United Kingdom
 • Robert Burgermeister, Retired, Kenosha, United States
 • advertising consultant David Crowley 40 years of experien, theSmokeVote.com, HawaiiSmokersAlliance.com, Kaa\’awa, United States
 • Michael Zehner, Teacher, Honolulu, United States
 • Nigel Farage, Politician, UK Independence Party, Brussels, Belgium
 • Vaugier Pierre, Brussels, Belgium
 • Andrew Reed, Politician, UK Independence Party, Brussels, Belgium
 • Bruce Bracken , Cashier, None, Seattle , United States
 • Peter Gattignolo, Dade City, United States
 • Gerry Michel, Pittsburgh, United States
 • Gloria Lehman, Business Owner, Pittsburgh, United States
 • BA Inge Berge, Musician/Writer, Seljord, Norway
 • Marta Gray, Sauk City, United States
 • Skip Hart, Gloucester, Ma., United States
 • Mark Wernimont, Industrial Air Filtration, Watertown, United States
 • Werner Niedermeier, Karlsfeld, Germany
 • Michael Miller Diplom Brewmaster, Gasthof Brauerei Schwanen, Ehingen, Germany
 • Fulvio Cochi, Rome, Italy
 • Jan Martinez, Fife, United Kingdom
 • Theodore Kannas, Athens, Greece
 • Nutri (++**) E.C. Lucy Robillard , Nutrition, Independent Research Health Science, Fellow College, Health Sci, veritashealth.net, London, United Kingdom
 • Maurus Ebneter, Member of the Board, Wirteverband Basel-Stadt, Binningen, Switzerland
 • Janet Knight RN, Research Nurse, Basingstoke, United Kingdom
 • Christoph M. Suter, Private Investigator, Basle, Switzerland
 • Peter Jeker , Akupunktur Massage nach Radloff Therapeut, Suhr, Switzerland
 • Rody Kemple, IT specialist, Benjamin Moore & Co., Wood-Ridge, United States
 • Ann Chambers, Dublin, Ireland
 • Shawn Gertken, Ban the Ban Minnesota, Inc., Rochester, United States
 • Tim Paton, Composing & Performing Musician, Sale, United Kingdom
 • Jan Kleckner, Bethlehem, United States
 • Savard Jean-Sébastien , Musician/Writer, C.A.G.E, Trois-Rivieres, Canada
 • Anna Van der sluis, ebay store, mutiple, Veghel, Netherlands
 • Jean-Claude Küng 40 years of experien, courtier, St-Cergue, Switzerland
 • Isabelle Frost, Los Alcázares, Spain
 • -Ing. Ralph M. Ropohl, Oenologe, Weingut Zähringer, Heitersheim, Germany
 • Detlef Petereit, Psychologist, Initiative fuer Genuss Berlin e.V., Berlin, Germany
 • Marion Winter, Initiative für Genuss Berlin, Berlin, Germany
 • Gerhard Simon, Initiative fuer Genuss Berlin e.V., Berlin, Germany
 • -Ing. Thoma Michel, Project Manager, Initiative fuer Genuss Berlin e.V., Berlin, Germany
 • Giovanna Braidotti Ph.D, Biochemist and science writer, Hampton, Australia
 • Claude Tamone, Genève, Switzerland
 • Heinz Bosbach, Salesman, Historische Spandauer Stadtgarde e.V., Berlin, Germany
 • Remy Reichen, Genève, Switzerland
 • Carmel Katharina, Geneva, Switzerland
 • Thomas Eikelmann, Student, Kiezpate Initiative fuer Genuss Berlin e.V., Berlin, Germany
 • Astrid Wetzel, Kiezpate Initiative fuer Genuss Berlin, Berlin, Germany
 • Ferruccio Van Beveren, Priest, Amsterdam, Netherlands
 • John Watson, engineer, Mansfield, United Kingdom
 • Arie Van der sman, Company Proprietor, Delfgauw, Netherlands
 • Robert Sale, Finance broker, Hamilton, United Kingdom
 • Psychology Karine Delhom N/A, St Julien en Genevois, France
 • Dr. Peter Kampits, Philosopher, University of Vienna, Vienna, Austria
 • phil. Regine Heregger, Leonding-Doppl, Austria
 • Godfrey Bloom, Politician, UKIP, Wressle, United Kingdom
 • Laure Ferrari, Illkirch, France
 • David Cranston, Postman, Lurgan, United Kingdom
 • Paul Barlow, Engineer, SecurIT Electrical Ltd, Hull, United Kingdom
 • Jonathan Dickson, Business Owner, JDC, Borris, Ireland
 • Tim French, Worksop, United Kingdom
 • Su Couper, horticulturist, Gold coast, Australia
 • Dr. Matthias Maring, Karlsruhe, Germany
 • BA Keith Ingram AB, Custom Home Designer, Pursang Design, Lineville, United States
 • Elisabeth Bossy, Terneuzen, Netherlands
 • Harry Beeking, Ballyfarnon, Ireland
 • John Bowden, Millersville, United States
 • James Burkes M.A., IT Consultant, Kinver, United Kingdom
 • Degree1 Tracy Cullen Degree2, Teacher, School, Basingstoke, United Kingdom
 • Avril King, Retired, Poole, United Kingdom
 • Alex Smith, Engineer, Bristol, United Kingdom
 • Simon Titley BA (hons), Consultant, Brussels, Belgium
 • Susan Aikens, Remote Logistician, Kavik River Camp, Fairbanks, United States
 • Fred Phillips, Student, Edinburgh, United Kingdom
 • Lt Col Denis Allen DMS, Serendipity, Wellington, United Kingdom
 • Jill Seymour, Politician, UKIIP, Telford, United Kingdom
 • Peter Adams, Kirkcaldy, United Kingdom
 • Uma Devidatta M.A.R., Liverpool, United Kingdom
 • Ken Smillie, other, EDINBURGH, United Kingdom
 • Craig Ryan, Consultant, Northampton, United Kingdom
 • Juliette Tworsey, Musician/Writer, Los Angeles, United States
 • Bernd Palmer, Engineer, Geneva, Switzerland
 • Phillip E. Parker Ph.D, Professor of Mathematics, Wichita State University, Wichita, United States
 • Jan Jensen, DARY, Copenhagen, Denmark
 • Sylvia Pipon, Forest Hill, United Kingdom
 • Alastair Elliott, Company Director, Northwich, , United Kingdom
 • William Delaney, Delaney’s Lounge, Toledo, United States
 • Philosophy Gawain Towler, UK Independence Party, London, United Kingdom
 • Derek Platten, Newcastle upon Tyne, United Kingdom
 • John Cook, Watford, United Kingdom
 • Patricia Balcombe, Licensee, Great Leighs, United Kingdom
 • Andreas Weinfort, bar owner, Nauen, Germany
 • Jürgen Vollmer, Meteorologist, Marburg, Germany
 • Zelenka Felix, Langschlag, Austria
 • Dan Rosen von, Company Director, Smygehamn, Sweden
 • A. Petra Nacke, Autorin, Rezitatorin, Nürnberg, Germany
 • bookwriter Muna Sat-Ananda, Autorin, Rezitatorin, Stuttgart, Germany
 • Sabine Lipp, Emmerting, Germany
 • Philosophy Christian Locker, Writer/Researcher, Vienna, Austria
 • Ronald Preuß, Linda, Germany
 • Josef Müller, Mindelstetten, Germany
 • Christopher Bolin, T.F.O. (Tobacco Freedoms Organization), Alexandria, United States
 • -Math. Dirk Von Kügelgen, Employee, Berlin, Germany
 • Lothar Busold, Engineer, Mannheim, Germany
 • Kenneth Stephens, Chester, United States
 • Linda Kilbride, Retired, Maricopa, United States
 • Nutri (++**) Elizabeth Lucy Robillard N/A, Nutrition, Independent Research Health Science, Fellow College, Health Sci, LONDON, United Kingdom
 • B Ed Graham Harrison, Delhi, Canada
 • Ian Gant, Dewsbury, United Kingdom
 • Barry Kneller, Basildon, United Kingdom
 • Tony Blows, bar owner, Ewyas Harold, United Kingdom
 • Robin Lindley, Finance, ARI Network, Sheffield, United Kingdom
 • Marcin Dolecki, Chemist, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences , Warsaw, Poland
 • Studienrat Georg Uehlein, Brieselang, Germany
 • Michael Leyk, Gastwirt, Sommerstorf, Germany
 • Barbara Rühmann, Lecturer, Berlin, Germany
 • Cesary Hopkins LL.B., BCL, Translator / Office Operations, Kingston-upon-Thames, United Kingdom
 • Diplom-Kaufmann Carolus Magnus, Zurich, Switzerland
 • Diplom Physiker Klaus Lange, Consultant, Wiesbaden, Germany
 • Andreas Moeller, Berlin, Germany
 • Jean-Claude Masse, Croix, France
 • RESTIER Fabrice, La Rochelle, France
 • Diplom Physiker Daniel Schaaf, Consultant, Raucher-Auf-reisen.de, Offenbach, Germany
 • Petra Däncke, Public servant, Berlin, Germany
 • Michael Genschow, Berlin, Germany
 • Diplom-Kaufmann Stephan Arnoldt, Company Director, Berlin, Germany
 • Eberhard Hartwig, Artist, Berlin, Germany
 • Herbert Riedl, Dietramszell, Germany
 • Carsten Buschick, Berlin, Germany
 • Jan Schirmer, bar owner, Berlin, Germany
 • Frank Schuster, Berlin, Germany
 • Anthropology Joseph-Louis Rochas-Paris 40 years of experien, Anthropology, Paris, France
 • Anthropology Carsten Fritsch M.D., Consultant, ABC, Berlin, Germany
 • Evelyn George, Kaarst, Germany
 • Bertjan Nieuwburg, gezinshulpverlener, Lelystad, Netherlands
 • Norma DeViller, Broadcast Writer/Announcer, Hantsport, Canada
 • Nicholas Miller, Geneticist, Alexandria, United States
 • Paul Poshyvanyk, Environmental Chemist, Chicago, United States
 • Peter Eveleigh, Retired, Bradford on Avon, United Kingdom
 • Ellie Quinn, Exec PA, Edinburgh, United Kingdom
 • Robert Koller, http://www.raucherrechte.com/, Wien, Austria
 • art. Stefan Slupetzky, Writer/Researcher, Vienna, Austria
 • Elisabeth Sabler Degree2, Business Owner, Vienna, Austria
 • Diethelm Gauster chem.tech.ass, Biochemist, Univ, Vienna, Austria
 • Franz Bauer, Vienna, Austria
 • Renate Holzer, Autorin, Rezitatorin, Krems/Donau, Azerbaijan
 • Oreste Cariddi N/A, Automotive Dealership, Newins Ford Inc, Bayshore NY, United States
 • Egar Gerd, Privat, Graz, Austria
 • Martin Slabihoud Ing., Engineer, Vienna, Austria
 • Karin e. j. Kolland Kosmologin, Autorin, Rezitatorin, Hanael Bücher mit Seele verlag, Gleisdorf, Austria
 • med Johann Loibner Dr. med., Physicist, Ligist, Austria
 • Kate B, Vapers Network, Yorkshire, United Kingdom
 • Elisabeth Eder, IT specialist, Vienna, Austria
 • Paul Reynolds FTP, CeMAP, Estate Agent / Property Manager, www.El-Cig.co.uk, Birmingham, United Kingdom
 • Malynda Densmore, Minerva, United States
 • Christina Brode, Administrative Secretary, Old Hickory, United States
 • Luis Leitão 40 years of experien, Employee, Agualva-Cacem, Portugal
 • Sean Spillane, Employee, Hospility Trade, Luton, United Kingdom
 • Nick Hogan, Bar Owner, UKIP/ Swan Hospitality, Chorley, United Kingdom
 • Jan Gibbons, Urmston, United Kingdom
 • Horst Buchner, Schwanstetten, Germany
 • Juergen Straussner, Technician, Rueckersdorf, Germany
 • Kathleen Spurr, Business Owner, KJ SPURR BOOKKEEPERS PLUS, Wolfville, Canada
 • Anna Bulgaranova, Designer, A B U Ltd, Sofia, Bulgaria
 • Jonathan Dickson 40 years of experien, Business Owner, Borris,, Ireland
 • Dianne Welch, Finance, Fort Worth, United States
 • Thomas Laprade, smokersclub, Thunder Bay, Canada
 • Roland Wörn, Schönaich, Germany
 • Vincent Lees, Bayville, United States
 • Helga Kaltschik, Eggenburg, Austria
 • Angela Dodge, Midland, United States
 • Friedhelm Matern PhD. M.D. M.A., Chief Secretary, World Association of Private Schools and Universities for Complementary Healing Practices, Essen, Germany
 • Erika Thurner, Frankfurt am Main, Germany
 • BS James M. McCoy BS, Retired, Big Lake, United States
 • Dimitrios Zikos Ph.D, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Berlin, Germany
 • Claudia Weber, University of Vienna, Vienna, Austria
 • Karin e. j. Kolland, Gleisdorf, Austria
 • Ines Nowe, Hochwald, Switzerland
 • Elstrud Consoir, Heilpraktikerin/Physiotherapeutin, Bad Zwischenahn, Germany
 • Psychology Birgitta Grießer, Psychologist, Eigeltingen, Germany
 • Rudolf Dangl, Wien, Austria
 • Franz Kellner, Accountant, Viennna, Austria
 • phil.nat. R. Morauf, Geologist, Newcastle upon Tyne, United Kingdom
 • Monika Beck, Berlin, Germany
 • Bodo Lawenstein, Berlin, Germany
 • John Levett, Retired, Eastbourne, United Kingdom
 • Janet Andersenn, Fullerton, United States
 • Assit Degree in ArchTecEng Robert J Fryer, retired ortmntl IRON worker, Artist Club of Tol. Oh., Toledo, United States
 • James Watson, Retired, Bolton, United Kingdom
 • Biomaterials Science Cally Harrison, Quality Assurance, University of Birmingham, RUGBY, United Kingdom
 • Christiane Baermann-Frontzek Architektin, Hamburg, Germany
 • Gino Grassini, A.D.D.L.F.C., Soleuvre, Luxembourg
 • -Ing. Ralph Mangen, Eischen, Luxembourg
 • Kurt Lochte, IT specialist, lochtemedia, Erfurt, Germany
 • Iris Hoffmann, Pfaffenhofen, Germany
 • Brigitte Baur, Accountant, Kempten, Germany
 • Sandra Wurmstich, Kornwestheim, Germany
 • Christian Lachawitz, Information Officer, Praha, Czech Republic
 • Florian Hartl, Sulzbach-Rosenberg, Germany
 • Trevor Clough BA, Information Officer, CARLISLE, United Kingdom
 • John Sarnik, Self Employed, KELLER WILLIAMS Realty, Lebanon, United States
 • Christopher Whittaker, Business Owner, Blackpool, United Kingdom
 • Andrew Perrin, Student, Offernham, United Kingdom
 • English Sam Alan English, Writing, Social Work and General Business, Taylor, United States
 • Friedmar Linnemeier, Business Owner, Kiezpate der Initiative fuer Genuss Berlin, Berlin, Germany
 • English Karl Till 40 years of experien, Engineer, porkers pride, Walsall, United Kingdom
 • Christopher Leak, Musician/Writer, Watford, United Kingdom
 • James Whittaker, Burnley, United Kingdom
 • George Paleologopoulos MSc, Engineer, Hellenic MoD, Voula, Greece
 • Elizabeth Farber, Clinical Data Manager, Leiden, Netherlands
 • Vasilios Kokkalis, Patra, Greece
 • Keith Williams, Castle Donington, United Kingdom
 • advertising consultant Guntram Skaliks, Company Director, CMC Werbeagentur GmbH, Berlin, Germany
 • Marianne Schlüer-Skaliks, Consultant, CMC Werbeagentur GmbH, Berlin, Germany
 • Rene Wehrmann, Technician, Berlin, Germany
 • -Päd. Christine Mirzinger, Teacher, Graz, Austria
 • Jan Johnson, Employee, Englewood, United States
 • Manuel Przygoda, Employee, Kiezpate Initiative fuer Genuss Berlin, Berlin, Germany
 • Franco Neitz, Employee, Kiezpate Initiative fuer Genuss Berlin, Berlin, Germany
 • Petra Kübler, Employee, Unterstuetzer Bundesversammlung-GFS, Neckarsulm, Germany
 • -Jur. Michael Loeb, Freelancer, Netzwerk Rauchen e.V., Worms, Germany
 • English James MacLochlainn BS, Londonderry, United Kingdom
 • Michael Wächter, Self Employed, Berg/Pfalz, Germany
 • Romain Binsfeld, Dudelange, Luxembourg
 • Marco Hebisch, Postman, Soleuvre, Luxembourg
 • CHRISTIAN DAUBENFELD, LUXEMBOURG, Luxembourg
 • Steve Reiland, aadlfc, Soleuvre, Luxembourg
 • François Elvinger, Salesman, Steinsel, Luxembourg
 • Marc Scharfe Ph.D, Senior Scientist, Mersch, Luxembourg
 • Lambert Armand, cigarett factory, 1741 Luxembourg, Luxembourg
 • Pierrat Christophe, Employee, Schifflange, Luxembourg
 • Schmatz Sibylle, Nürnberg, Germany
 • Julie Phillips M.A., Sioux Falls, United States
 • Michael Auksutat, Kleinniedesheim, Germany
 • Andreas Lentz, Berlin, Germany
 • Frances MacLaren, Charlottetown, Canada
 • Jan Klopfenstein, Musician/Writer, Bern, Switzerland
 • Heribert Holzinger, Wien, Austria
 • Hauptschule Hardy Kurandt, Electronic and Hardware design/devolepment, Musican Sound Design, Köln, Germany
 • Walther Kruemling, Leimen, Germany
 • Julia Renner, Vienna, Austria
 • Schmatz Sibylle, Designer, Nürnberg, Germany
 • Claudia Messer, Gemünden, Germany
 • Patricia Mackey, Sulphur Springs, United States
 • Chairman Danish Smoking Associ Frank Pedersen, Project Manager, Danish Smoking Association, 4295 Stenlille, Denmark
 • Joerg Borns, http://www.raucherrechte.com/, Bochum, Germany
 • Dieter Polic, Bad ischl, Austria
 • Charles Winfield, Stowmarket, United Kingdom
 • Klaus Hartmann, German Freethinkers Association, Offenbach am Main, Germany
 • Alfred Steinau, Accountant, Allianz, München, Germany
 • Diplom Physiker Daniel Schaaf, ad consultant, Offenbach, Germany
 • Raffel Bernhard, ebay store, Neuruppin, Germany
 • Angelika Guckler, Biochemist, Berlin, Germany
 • Thmas Braun, Regensburg, Germany
 • Christine Ehweiner Bakk. phil., Student, Altlengbach, Austria
 • Dieter Seifert, Trade Union´s Officer, ver.di, Essen, Germany
 • Harald Hans Wilfried Riek, Net(t)worker, Die weiße Rose, Rottweil, Germany
 • Romana König, Gastwirt, München, Germany
 • -Päd. Doris Westphal, Teacher, Neuruppin, Germany
 • Dirk Dören, Bochum, Germany
 • Horst Bilkenroth, Business Owner, Bilkenroth KG, Haltern am See, Germany
 • Daniel Andreoli, Chemist, Brütten, Switzerland
 • art. Renate Dienersberger, Musician/Writer, München, Germany
 • Klaus Bilkenroth, Student, Haltern am See, Germany
 • Susanne Putz, Petershausen, Germany
 • Ralf Weigold, Bar Owner, Schramberg, Germany
 • Dominik Braun, Hamburg, Germany
 • Martin Graeber, Unna, Germany
 • Ulrich Kasiske, Berlin, Germany
 • Silke Cerveny, München, Germany
 • Cristina Perez, Technical Engineer, Bilbao, Spain
 • Heinrich Kohlhuber, BVGG, Wolnzach, Germany
 • Werner Copray, Berlin, Germany
 • Maresch Michael, Business Owner, Systemtechnik Maresch GmbH, München, Germany
 • Gerlinde Stadler, Dietersburg, Germany
 • Ernst Michael Dantine, Pension, Schwabach, Germany
 • -Chem. Rainer Albert, Planegg, Germany
 • Oliver Kopp, Offenbach , Germany
 • Fachhochschule Manfred Messer Betriebswirt, independent, Gemünden, Germany
 • Professor Dr.-Ing. Kazim Pala 40 years of experien, Geologist, UFPO, Guildford, United Kingdom
 • Ole Gilberg, Radiographer, Marstal, Denmark
 • Peter Rizhuk, Vilvoorde, Belgium
 • Eva Peter-Culik, Perchtoldsdorf , Austria
 • Yi-Hsiung Lin, Sinjhuang Dist., Taiwan
 • A. Kevin DARCY BS, Company Proprietor, Gdansk, Poland
 • Christian Vega, Sex Worker, Footscray west, Australia
 • Lita White, Holly Springs, United States
 • Neil Kaiser, Middletown, United States
 • Accounting Dimitrios Karagiannis BA (hons), Accountant, Welwyn Garden City, United Kingdom
 • Burkhard Grundtner, Vienna, Austria
 • Steve Hartwell, Toronto, Canada
 • Isabella Wanner, Bürmoos, Austria
 • Maximilian Dröll, Café Montalis, Berlin, Germany
 • Rey Mendoza, Oi! Marketing Communications, Metro Manila, Philippines
 • Aida Amidzic Professor,Gernan and, Sherbrooke, Canada
 • Holger Schrörs, Schwerte, Germany
 • Torsten Bodien, Hamburg, Germany
 • Kerstin Kirstein, Braunschweig, Germany
 • Alexandra Bachl, München, Germany
 • Ralph Pechstein, Berlin, Germany
 • Stefan Wrana N/A, Net(t)worker, Eitorf, Germany
 • Nadine Winter, Neulußheim, Germany
 • Groß Günter, Bund mündiger Bürger, Bad Kissingen, Germany
 • Adelheid Rippe Sonderpädagogin, Essen, Germany
 • Holger Rehse, Angermünde, Germany
 • Willem Hoffmanns, Geilenkirchen, Germany
 • Andrea We, K-tal, Germany
 • Rainer Schechinger, Wiefelstede, Germany
 • Jutta Dirr, Villenbach, Germany
 • Thorsten Benna, other, Berlin, Germany
 • Hauptschule Sascha Haber, Gelsenkirchen, Germany
 • Torsten Babak, Dortmund, Germany
 • Michael Reinelt, Siegen, Germany
 • Barbara Lang, Hamburg, Germany
 • Gabi Schneider, Artist, Reichshof, Germany
 • Anne Loew , Emmelshausen , Germany
 • Hümbs Marion, Heiligenhaus, Germany
 • Joachim Linden, Krefeld, Germany
 • Ursula Rosenbach, Deggingen, Germany
 • Vera Thimm, Bergkamen, Germany
 • Robin Pfeifer, Industreimeister Kunststoff und Kautschuk; Schweißfachmann, Lünen, Germany
 • Joachim Hellwig, Koch, Arnsberg, Germany
 • Graham LUTTMAN, Lewes, United Kingdom
 • Volker Doescher, Beverstedt, Germany
 • Dennis Boot, Ripon, United Kingdom
 • Elizabeth Stuart, Ripon, United Kingdom
 • Eckehard Kutzner, Stutensee, Germany
 • Dr. Bernhard-Michael Mayer, Pharmacologist, Karl-Franzens University Graz, Graz, Austria
 • Wolfgang Schlaifer, IT specialist, Ulm, Germany
 • Anne Lindenberg, Interessengemeinschaft E-Dampfen, IG-ED, Rielasingen, Germany
 • Stefan Luginger, Winhoering, Germany
 • Markus Kaemmerer, Employee, Sommerkahl, Germany
 • Fachhochschule Ilona Bock Beamtin, Personalsachbearbeiter, Chemnitz, Germany
 • Robert Ferchenbauer, Engineer, Wien, Austria
 • Jörg Gajewski, Bad Pyrmont, Germany
 • Christina Neuhaus, Arnsberg, Germany
 • Axel Soerensen, Highendfluppen Axel Soerensen, Neumünster, Germany
 • Michael Toplarski, Werkstoffprüfer, N/A, Ganderkesee, Germany
 • Werner Pietschmann, Eschweiler, Germany
 • Frank Zimmermann , Stuttgart , Germany
 • Michael Zache, Emden, Germany
 • -Ing. Gerhard Sommer, IT Consultant, Hilden, Germany
 • Maja Otto, Flensburg, Germany
 • Manuel Otto Bendrin, retail salesman, Aachen, Germany
 • Psychology Nicole Jansen, Psychologist, Hannover, Germany
 • Diplom-Kaufmann Matthias Junk, Geschäftsführer, Junk GmbH, Hamelm, Germany
 • Helen Jensen, Accountant, Tromsø, Norway
 • Calvin Smith, IT Consultant, Swansea, United Kingdom
 • Silke Siegert, Maroochdore, Australia
 • Klaus Verkamp, Essen, Germany
 • Tobias May, Pastor, Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Borstel, Germany
 • Lyn Ladds, HGV Driver, Pershore, United Kingdom
 • Dr. med Romano Grieshaber Hochschulabschluß, Präventionsexperte, Wissenschaftler, freiberuflich. bis zur Pensionierung Leiter der berufsgenossenschaftlichen Prävention, 69181 Leimen, Germany
 • Diplom-Kaufmann Dean Braus, Teacher, Suhr, Switzerland
 • Claudia Frey, Employee, ALSTOM Switzerland Ltd., Aarau, Switzerland
 • Jocelyn Erskine-Kellie, Salina, Malta
 • Marie Engling, Aarhus, Denmark
 • Mathematics and Physics Caroline Crowther, University of Reading, Reading, United Kingdom
 • Smokey Combs, Freelance, Beloit, United States
 • Jeanette DeRossett, Beloit, United States
 • William R Woodburn Jr, Pella, United States
 • Thomas Schwenkreis Ph.D, Chemist, Wittislingen, Germany
 • Margo Jackson, Bath, United Kingdom

Източник: http://www.brusselsdeclaration.org/pages/home/


Какво представлява Брюкселската декларация?

Декларацията от Брюксел е изявление на етичните и научните принципи, които изискват връщането на научния метод като водеща квалификация за определянето на научното изследване.

Декларацията изисква определянето на точни стандарти за събиране на данни в епидемиологичните изследвания, задължителното уточняване на границите на грешки във всички проучвания и публичното и правно отхвърляне на експертни становища въз основа на проучвания и данни, когато допустимата грешка не е или не могат да бъдат посочени.

Декларацията изисква възстановяването на концепцията за праг и призовава за отхвърляне от страна на правителствата и регулаторните органи на всяка научна работа, която не отговаря на тези стандарти.

Декларацията призовава за забрана на използването на неквалифицирани проучвания като основа за обществената политика, регулациите, задълженията и забраните, и призовава за премахване на политиките, законите, подзаконовите актове и регламентите, които се основават на такива проучвания, като същевременно предизвикват катаклизми в икономиката, унищожаване на нашата свобода и обедняване чрез прекомерни административни разходи.

И накрая, призовава официалните институции и медиите да докладват точно пред обществеността не само заключенията от изследванията, но и най-вече ограниченията и несигурността на тези заключения по отношение на правото на гражданите да попълват точна информация, която не води до ненужно задържане или паника.

Декларацията е ръководена от група учени, които твърдо вярват в поддържането на професионална етика и научна цялост над финансовата и политическата печалба или личната идеология. Тя е отворена за голям брой поддръжници, включително учени, икономисти, активисти, лица, журналисти и политици. Тя има за цел да защитава интересите на правилната наука като единствения реален инструмент, който човечеството има за своя напредък. Тя отхвърля боклучавата наука, която е в резултат на корупция, маркетинг и идеологическа промоция. Декларацията денонсира боклука като крайна опасност за нашите свободи, икономики и бъдещ напредък.

И накрая, Брюкселската декларация за научна почтеност има за цел да се превърне в инструмент за политически натиск срещу институционалната корупция и масова медийна пропаганда, подобно на Декларацията от Манхатън, насочена срещу измамите с глобалното затопляне. Както ефектът от Декларацията от Манхатън започва да се усеща, както на политическо ниво, така и на общественото мнение, така ще бъде и с Брюкселската декларация, когато става дума за научна цялост като цяло. Това ще подготви пътя за връщане към истинността и надеждността, които са от съществено значение за доверието в научните институции и за общия напредък на човечеството.

КАК И ЗАЩО СТИГНАХМЕ ДО МОМЕНТА, В КОЙТО ТАКАВА ДЕКЛАРАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА?

На практика всеки ден получаваме новини за най-новото проучване, което обявява заплаха за здравето и околната среда. Масмедиите станаха военни бюлетини за предстояща смърт, болести и опасности, които тропнаха нови заплахи, подкрепени с очерци на съмнителни изследвания, които генерират все по-голям брой смъртни случаи, прогнози за смъртни случаи и слабо подкрепени приписвания на смъртни случаи.

Всъщност старото понятие за „скръб от естествени причини“ е изчезнало не само от статистиката, медиите и институциите за обществено здравеопазване, но и от нашето колективно въображение, копнеещо за безсмъртието. Ние сме го заменили с понятието „преждевременни смъртни случаи“ и „ненужни смъртни случаи“, носейки с тях абсурдното подсъзнателно заключение, че самата смърт може да бъде постоянно избягвана чрез режим на превенция, забрана и контрол на поведението.

Здравето ни е обсадено; и така е и това на планетата заради глобалното затопляне, предизвикано от човека. И все пак, освен неоспоримите подобрения в детската смъртност, никой не може да обясни защо средната продължителност на живота на хората продължава да се покачва – до степента, в която пенсиите са се превърнали в значителен проблем в много страни, и защо се нуждаем от такива тежки зимни палта през тази година в Северна Америка и Европа, докато се предполага, че страдаме от глобалното затопляне! По отношение на глобалното затопляне, шокиращо агресивната тактика, използвана от учените, които поставят под въпрос тази наука, е лъжливата идея, че има консенсус по този въпрос.

Така че налице са безмилостни призиви за повече регулиране, контрол, пропаганда, задължителни програми и забрани на всички нива на управление – на астрономическа цена за индустриите, които произвеждат продуктите, които консумираме. Можем спокойно да кажем, че известна част от икономическата криза, която изпитваме днес, се дължи на екстремни регулации, разходи за спазване на правилата, разходи за изпълнение и бюрократично администриране и разходи за забрана на много по-евтини материали и вещества, които са били използвани в продължение на векове или хилядолетия.

Защо всичко се превърна в заплаха? Основната и може би единствената причина е използването на боклучавата наука и злоупотребата с някога почитаната статистическа дисциплина, епидемиология, както и прегръщането на псевдо-науката от групите от специални дневен ред и политиците и по този начин правителствата за политическа печалба.

Най-ясният пример за горния проблем може да се види при зачитането на праговете: концепцията, че дори много опасните вещества могат да бъдат безвредни или дори в някои случаи полезни, ако се консумират в ниски дози. Такъв е случаят с лекарствата, които често са мощни отрови, но са достатъчно полезни, за да спасят живота, когато се приемат с ниска доза, и с много естествени вещества като живак, арсен, кадмий и други, които са фатални в относително малки дози, но са абсолютно необходими за живота в още по-малки микроскопични дози.

Накратко, няма отрови; или всичко е отрова – това е дозата, която прави отровата. Но днес правителствата приемат версиите на принципа на предпазните мерки, една изключително проблемна идея, че ако съществува някаква възможност за риск, забрана за технология или действие може да бъде оправдана, дори когато рискът не е доказан или доказуем. Това например позволява на заинтересованите групи да премахнат фундаменталната концепция за токсикология и здрав разум, когато това е удобно за тях, като се позовават на този предпазен принцип. Те ще твърдят, че това, което убива, когато има експозиция в килограми, може да се приеме, че убива или уврежда, когато експозицията е в нанограми, и по този начин трябва да се избягва, регулира и евентуално забранено.

Друг въпрос е качеството на данните, събрани чрез епидемиологични проучвания. Изследванията върху пасивното пушене, въпреки че със сигурност не са единствените случаи, са ярък пример. Отговорите, дадени на непушачите на въпросници относно спомените им за излагане на пасивно пушене 30 или 40 години по-рано, отговарят, че независимо от това дали въображението не може да бъде проверено или експонацията да бъде измерена, да станат точни и надеждни цифри да изчисляват риска и да бъдат третирани така, сякаш са данни от експериментална наука.

Това може да се нарече Принципа на Магическата пръчка на Хари Потър. След като тези числа са омагьосани от фантастиката в действителност, по-нататъшните разработки на въображението ги превръщат във виртуални изчисления на смъртта. Те задействат аларми за движение, страхове, регулиране и забрана чрез съвременната некроманност на бутона “ send „. Когато това се натисне и се изпрати задължителното съобщение за пресата, медиите се включат в бутона за паника. По този начин сенсиментът от прессъобщението се превръща безумно в общественото мнение и магията е пълна. В този момент се появяват отново групите по интереси, молейки се и настоявайки за държавна намеса, за да решат проблемите, които са предизвикали.

По този начин често сме свикнали да чуваме, че например в град Спийвил, САЩ например, нежеланите пушачи с 1 250 души и половина са заразени с пасивно пушене всяка година. Упадъкът на научните и университетските изследвания, които оцеляват чрез публично или частно финансиране, който се влива само ако резултатите от “ right are“ се получават, представлява един от най-фундаменталните етични проблеми на нашето време.

Декларацията от Брюксел се разглежда като малка, но все пак важна стъпка, за да се насочат горепосочените проблеми към общественото внимание с надеждата, че правителствата и медиите ще се насочат към по-отговорна политика и отчитане.

Категория:

Translate »